Primaria Navodari scoate la concurs 4 posturi contractuale vacante

0
1527

Nr. 65619/22.09.2021

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI, JUDEȚUL CONSTANȚA

 Anunță

 

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, coroborat cu prevederile art. V din Ordonanța nr. 17/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte normative Primăria Orașului Năvodari, județul Constanța organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:

 • 1 postmuncitor necalificat I – studii generale/medii – vechime în muncă – minim 1 an (dovedită cu carnet de muncă sau adeverințe), post pe perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului Ecarisaj.
 • 1 postmuncitor calificat, treaptă profesioanală I – studii generale/medii, calificare în una din următoarele meserii: zidar, pavator, sudor, vopsitor, zugrav, zidar –tencuitor, dulgher, drujbist, faianțar, vechime în muncă – minim 5 ani (dovedită cu carnet de muncă sau adeverințe), post pe perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului Administrare cimitire.
 • 1 post muncitor calificat, treaptă profesională I – studii generale/medii, calificare într-o meserie cu profil tehnic: instalator sanitar, instalații apă-canal, zidar, vopsitor, zugrav, lăcătuș, zidar-tencuitor, dulgher, faianțar, zugrav-vopsitor, fierar betonist, electromecanic, electrician, mecanic, mecanic agricol, mecanic mașini și utilaje, mecanic auto, pavator, drujbist, tâmplar, lăcătuș mecanic; vechime în meserie – minim 5 ani (dovedită cu carnet de muncă sau adeverințe), post pe perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului Întreținere – Reparații.
 • 1 post îngrjitor vârstnici – studii medii/generale, curs de calificare în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice la domiciuliu – absolvit cu diplomă, fără vechime, post pe perioadă nedeterminată în cadrul serviciului social – Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice;

Concursul se organizează la sediul Primăriei Orașului Năvodari, astfel:

– 18.10.2021, ora 10.00 – proba scrisă pentru postul contractual vacant de îngrijitor vârstnici;

– 19.10.2021, ora 10.00 – proba practică pentru cele 3 posturi contractuale vacante de muncitor necalificat I și muncitor calificat, treaptă profesională I ;

– interviul va avea loc în maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, respectiv a probei practice.

Fiecare candidat trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.3 din HG nr. 286/2011, actualizată, respectiv:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, respectiv în perioada  23.09.2021 – 06.10.2021 inclusiv.

Conform prevederilor art. 6 din HG nr.286/2011:

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare – formular de la resurse umane;
  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
  d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  g) curriculum vitae;
  (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
  (3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
  (4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) -d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Condițiile generale și specifice de participare la concurs și bibliografia stabilită se afișează la sediul și pe site-ul Primăriei Orașului Năvodari www.primaria-navodari.ro.

Relații suplimentare se pot obține la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Biroului Resurse Umane,   telefon 0241/761603, int.108, e-mail: hr@primaria-navodari.ro.

 

Bibliografia pentru postul contractual vacant de: – îngrjitor vârstnici, post pe perioadă nedeterminată în cadrul serviciului social – Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice;

 1. Legea 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: Titlul II – Cap.II Executarea contractului de muncă (de la art. 37 pana art. 40, inclusiv);
 2. Legea 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare:

Cap.I – Dispoziții generale (de la art. 1 până la art. 3, inclusiv)

Cap.II – Servicii și prestații sociale, Secțiunea II –  Servicii Comunitare pentru Persoanele Vârstnice (de la art. 7  până la art. 13);

 1. OrdinulMMJS nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate in sistem integrat şi cantinele sociale ANEXA 8 Standarde minime de calitate pentru serviciile de ingrijiri la domiciliu pentru persoane varstnice, cod 8810ID – I, astfel:
  • MODULUL III Acordarea îngrijirilor, Standardul 1 – Îngrijire personală
  • MODULUL IV Drepturi și etică, Standardul 1 – Respectarea drepturilor beneficiarilor și Standardul II – Protecția Împotriva abuzurilor și neglijării