Primăria Năvodari organizează în data de 14 iunie 2021, ora 10,00 (proba scrisă), concurs de promovare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de conducere vacante, pe perioadă nedeterminată,

0
1734

Nr.34187/14.05.2021

În conformitate cu prevederile Art.618, alin.(1), lit.b), alin.(3) și alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 privind unele măsuri și art.140 – 143 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată, Primaria Orașului Năvodari, județul Constanța, organizează în data de 14 iunie 2021, ora 10,00 (proba scrisă), concurs de promovare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de conducere vacante, pe perioadă nedeterminată,      cu durată normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână: 

 1. Director executiv adjunct – Direcția Poliția Locală
 2. Director executiv adjunct – Direcția Asistență Socială
 3. Șef Serviciu – Serviciul Strategii Programe și Statistici – Autoritate Tutelara –  Protecția Copilului – Direcția Asistență Socială  

Condiții de participare la concurs:                                                                

 1. Pentru funcția publică de conducere vacantă de Director executiv adjunct –  Direcția Poliția Locală:

   – să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;

   – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor juridice, specializarea drept;

   – master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă, conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

  – vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani;

  – să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 1. Pentru funcția publică de conducere vacantă de Director executiv adjunct – Direcția Asistență Socială:

   – să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;

             – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor juridice, specializarea drept;

       – master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă, conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

      – vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani;

             – să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

 1. Pentru funcția publică de conducere vacantă de Șef Serviciu, Serviciul Strategii Programe și Statistici Autoritate Tutelara Protecția Copilului – Direcția Asistență Socială:  

    – să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;

             – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea asistență socială;

   – master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă, conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

    – vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 5 ani;

 – să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Art.465 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 

 Concursul se organizează la sediul Primăriei Orașului Năvodari, județul Constanța, str.Dobrogei, nr.1, în data de 14 iunie 2021, ora 10,00 – proba scrisă. Interviul va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. 

     Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Primăriei Orașului Năvodari, respectiv în perioada                        14 mai 2021 –  02 iunie 2021.

 Persoana de contact: Epuraș Viorica, Referent de specialitate, tel.0241761603/0241760353, e-mail: hr@primaria-navodari.ro

 Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevazute de Art.143 din Hotararea Guvernului nr.611/2008, actualizată, respectiv:
      (1) a) formularul de înscriere, anexat prezentului anunț;
  b) curriculum vitae, modelul comun european;
  c) copia actului de identitate;
  d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
  e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art.153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
  g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
  h) cazierul administrativ;
  i) dovada obţinerii numărului minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii, sau a urmării unei forme de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate.
  (1^1) Condiţia prevăzută la alin. (1) lit. i) se aplică pentru candidaţii la concursurile şi examenele de promovare în grad profesional a căror organizare este demarată după intrarea în vigoare a art. 479 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019,  cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) La cererea candidatului, formulată la data înscrierii la concurs, dar nu mai târziu de data finalizării perioadei de depunere a dosarelor în condiţiile prezentei hotărâri, documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici de către instituţia organizatoare a concursului de promovare.
  (3) Pentru documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) se aplică în mod corespunzător prevederile art.49, alin. (1^1), (1^2), (2), (3) şi (5) din HG nr.611/2008, actualizată.

 

BIBIOGRAFIA/TEMATICA:

 • Pentru funcția publică de conducere vacantă de Director executiv adjunct –  Direcția Poliția Locală:
 • Constituţia României, republicată, 
 • Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019,          cu modificările şi completările ulterioare, 
 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr.155/2010 poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  
 • Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 • Legea nr.60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată,
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 • Ordonanța nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare, 
 • Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale.

 • Pentru funcția publică de conducere vacantă de Director executiv adjunct –  Direcția Asistență Socială:
 • Constituţia României, republicată, 
 • Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019,          cu modificările şi completările ulterioare, 
 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Hotărârea Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legea nr.292/2011 asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 1. Pentru funcția publică de conducere vacantă de Șef Serviciu, Serviciul Strategii Programe și Statistici Autoritate Tutelara Protecția Copilului – Direcția Asistență Socială:  
 • Constituţia României, republicată, 
 • Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019,          cu modificările şi completările ulterioare, 
 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Hotărârea Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legea nr.292/2011 asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘELE POSTULUI: 

 1. Atribuțiile prevăzute în fișa postului de Director executiv adjunct – Direcția Poliția Locală:
 2. Directorul executiv adjunct al poliţiei locale îşi îndeplineşte atribuţiile în mod nemijlocit sub autoritatea şi controlul primarului/viceprimarului;
 3. Organizează, planifică şi conduce întreaga activitate a poliţiei locale în lipsa directorului executiv al poliţiei locale;
 4. Întreprinde măsurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzător;
 5. Asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către întregul personal a prevederilor legale;
 6. Răspunde de pregătirea profesională continuă a personalului din subordine;
 7. Analizează trimestrial activitatea poliţiei locale şi indicatorii de performanţă stabiliţi de comisia locală de ordine publică;
 8. Asigură informarea operativă a consiliului local, a structurii teritoriale corespunzătoare a Poliţiei Române, precum şi a Jandarmeriei Române despre evenimentele deosebite ce au avut loc în cadrul activităţii poliţiei locale;

 

 1. Reprezintă poliţia locală în relaţiile cu alte instituţii ale statului, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi juridice pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite de lege;
 2. Asigură ordinea interioară şi disciplina în rândul personalului din subordine, având dreptul să propună acordarea de recompense şi aplicarea de sancţiuni în condiţiile legii;
 3. Propune primarului adoptarea de măsuri pentru eficientizarea activităţii;
 4. Asigură măsurile pentru rezolvarea operativă a cererilor, a sesizărilor şi a reclamaţiilor cetăţenilor, în conformitate cu prevederile legale;
 5. Organizează şi participă la audienţele cu cetăţenii;
 6. Întocmeşte sau aprobă aprecierile de serviciu ale personalului, potrivit competenţei;
 7. Coordonează activitatea de evidenţă, aprovizionare, de repartizare, de întreţinere şi de păstrare, în condiţii de siguranţă, a armamentului şi a muniţiei din dotare;
 8. Urmăreşte modul de echipare a personalului cu uniforme şi însemnele distinctive de ierarhizare, repartizarea şi utilizarea corespunzătoare a acestora;
 9. Analizează contribuţia funcţionarilor publici din poliţia locală la menţinerea ordinii şi liniştii publice, la constatarea contravenţiilor în domeniile prevăzute de lege şi ia măsuri de organizare şi îmbunătăţire a acesteia;
 10. Organizează şi execută controale tematice şi inopinate asupra modului în care sunt îndeplinite atribuţiile de serviciu de către funcţionarii publici din poliţia locală;
 11. Organizează sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite;
 12. Organizează activităţile de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor;
 13. Efectuează controale pe timp de zi, de noapte, în zilele de sâmbăta, duminica și sărbători legale asupra întregului efectiv al D.P.L. Năvodari, rezultatul controalelor fiind consemnat ulterior în Registru special de control. 
 14. Efectuează serviciul de permanență, în zilele de sâmbăta, duminica și sărbători legale, conform planificării, în cadrul D.P.L. Năvodari, zilele libere urmând să fie recuperate ulterior. 
 15. Îndeplineste orice alte atributii stabilite prin lege, hotărâri, dispoziții ale Primarului/viceprimarului.

 

 1. Atribuțiile prevăzute în fișa postului de Director executiv adjunct – Direcția Asistență Socială:

Conduce, coordoneaza, organizeaza, controleaza si raspunde de intreaga activitate a: Serviciul Beneficii de Asistentă Socială – Protecția Persoanelor cu Handicap; Serviciul Strategii Programe si Statistici – Autoritate Tutelară – Protecția Copilului; Compartiment Asistență Medicală Comunitară și Școlară; Compartiment Administrare Cluburi Pensionari; Compartiment Expert pentru Problemele Romilor, conform reglementărilor în vigoare

– Asigură elaborarea raportului anual de activitate a serviciilor/compartimentelor din subordine;

-Colaborează la elaborarea proiectului strategiei de dezvoltare, cât și a planului de acțiune a serviciilor/compartimentelor din subordine;

– Verifică, semnează sau vizează după caz, documentele întocmite de personalul din subordine;

– Asigură fluidizarea și eficientizarea modului de lucru între serviciile aflate în subordine;

– Intocmeste propunerile privind formarea și perfecționarea profesională  a personalului din subordine și le înaintează spre consultare și aprobare;

– Face propuneri Primarului în legătură cu demararea procedurilor de recrutare a personalui pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante sau dupa caz, de reducere a posturilor ocupate sau vacante din subordine;

– Răspunde de respectarea programului de lucru și a disciplinei muncii în cadrul serviciilor/ compartimentelor din subordine;

-Întocmește fișele de post  pentru personalul din subordine;

-Evaluează activitatea și performanțele profesionale individuale ale personalului din subordine;

-Oferă  sprijin  solicitanților cât și compartimentelor  din  instituție în  legătură  cu  problemele  referitoare  la  activitatea coordonată;

– Repartizeaza sefilor din subordine, pe cale ierarhica, corespondenta si lucrarile atribuite spre rezolvare;

-Răspunde   de   organizarea   controlului   intern   cu   privire   la   activitățile,   domeniile   de   activitate subordonate;

– Asigură programarea și efectuarea concediilor de odihnă de către personalul din subordine astfel încât să se reducă riscul de apariție a unor disfuncționalități;

– Se asigură că sunt respectate prevederile Regulamentului nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (RGPD), Legii nr.190 din 18 iulie privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și ale Legii 190/2018;

-Indeplineste orice alte atributii date de Directorul executiv si Primar, in limitele competentelor profesionale.

 

 1. Atribuțiile prevăzute în fișa postului de Șef Serviciu, Serviciul Strategii Programe și Statistici Autoritate Tutelara Protecția Copilului – Direcția Asistență Socială:  

Conduce, coordoneaza, organizeaza, controleaza si raspunde de intreaga activitate a Serviciului Strategii, Programe si Statistici-Autoritate Tutelară–Protecția Copilului, conform reglementărilor în vigoare,

– Asigură elaborarea raportului anual de activitate a serviciului din subordine;

– Colaborează la elaborarea proiectului strategiei de dezvoltare, cât și a planului de acțiune privind serviciul din subordine;

– Verifică, semnează sau vizează după caz, documentele întocmite de personalul din subordine;

– Asigură colaborarea cu celelalte servicii/ compartimente ale Direcției;

– Intocmeste propunerile privind formarea și perfecționarea profesională a personalului din subordine și le înaintează spre consultare și aprobare;

– Face propuneri Directorului Executiv Adjunct în legătură cu demararea procedurilor de recrutare a personalului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante sau dupa caz, de reducere a posturilor ocupate sau vacante din subordine;

– Răspunde de respectarea programului de lucru și a disciplinei muncii în cadrul serviciului din subordine;

– Întocmește fișele de post pentru personalul din subordine;

– Evaluează activitatea și performanțele profesionale individuale ale personalului din subordine;

– Oferă sprijin solicitanților, cât și compartimentelor din instituție în  legătură  cu  problemele  referitoare  la  activitatea coordonată;

– Repartizeaza personalului din subordine corespondenta si lucrarile atribuite spre rezolvare,

– Răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activitățile serviciului din subordine;

– Asigură programarea și efectuarea concediilor de odihnă de către personalul din subordine astfel încât să se reducă riscul de apariție a unor disfuncționalități;

– Se asigură că sunt respectate prevederile Regulamentului nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (RGPD), Legii nr.190 din 18 iulie privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și ale Legii 190/2018;

-Indeplineste orice alte atributii date de șefii ierarhici, in limitele competentelor profesionale.

 

PRIMAR,

                        CHELARU FLORIN

 

Afișat astăzi 14.05.2021

 

           

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

 

  

    Autoritatea sau instituţia publică: 

    Funcţia publică solicitată:  

    Data organizării concursului:  

    Numele şi prenumele candidatului:  

    Datele de contact ale candidatului (se utilizează pentru comunicarea cu privire la   concurs):  

    Adresă:  

    E-mail:  

    Telefon:  

    Fax:  

    Studii generale şi de specialitate:  

    Studii medii liceale sau postliceale:

Instituția Perioada Diploma obținută

    Studii superioare de scurtă durată:

Instituția Perioada Diploma obținută

    Studii superioare de lungă durată:

Instituția Perioada Diploma obținută

    Studii postuniversitare, masterat sau doctorat:

Instituția Perioada Diploma obținută

    Alte tipuri de studii:

Instituția Perioada Diploma obținută

    Limbi străine1):

Limba Scris Citit Vorbit

    Cunoştinţe operare calculator2):  

    Cariera profesională3):

Perioada Instituția/Firma Funcția Principalele responsabilități

    Detalii despre ultimul loc de muncă4):  

 1. . . . . . . . . . .  
 2. . . . . . . . . . .  

  

  Persoane de contact pentru recomandări5):

Nume și prenume Instituția Funcția Număr de telefon

    Declaraţii pe propria răspundere6)  

    Subsemnatul(a) . . . . . . . . . …………………………………, legitimat(ă) cu CI/BI seria . . . . . . . . . . numărul . . . . . . . . . ., eliberat(ă) de . . . . . . . . . ……………………….. la data de . . . . . . . . . …………,  

cunoscând prevederile art. 465 alin. (1) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere că:

– mi-a fost □

– nu mi-a fost □

interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea, prin hotărâre

judecătorească definitivă, în condițiile legii.

Cunoscând prevederile art. 465 alin. (1) lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu

modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere că în ultimii 3 ani:

– am fost □ destituit/ă dintr-o funcție publică,

– nu am fost □

și/sau

– mi-a încetat □ contractul individual de muncă

– nu mi-a încetat □

pentru motive disciplinare.

Cunoscând prevederile art. 465 alin. (1) lit. k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu

modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere că:

– am fost □

– nu am fost □

lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică. 7

Cunoscând prevederile art. 4 pct. 2 și 11 și art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679 al

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce

privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a

Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), în ceea ce privește consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 8), declar următoarele:

– îmi exprim consimțământul □

– nu îmi exprim consimțământul □

cu privire la transmiterea informațiilor și documentelor, inclusiv datelor cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuțiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor și ale secretarului, în format electronic;

– îmi exprim consimțământul □

– nu îmi exprim consimțământul □

ca instituția organizatoare a concursului să solicite organelor abilitate în condițiile legii extrasul de pe cazierul judiciar cu scopul angajării, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimțământului acordat prin prezenta;

– îmi exprim consimțământul □

– nu îmi exprim consimțământul □

ca instituția organizatoare a concursului să solicite Agenției Naționale a Funcționarilor Publici extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea promovării, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimțământului acordat prin prezenta;*)

– îmi exprim consimțământul □

– nu îmi exprim consimțământul □

cu privire la prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice și de cercetare;

– îmi exprim consimțământul □

– nu îmi exprim consimțământul □

să primesc pe adresa de e-mail indicată materiale de informare și promovare cu privire la activitatea instituției organizatoare a concursului și la domeniul funcției publice.

Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.

 

   

Data. . . . . . . . . .

Semnătura. . . . . . . . . .

 

*) Se completează doar de către candidații la concursul de promovare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante.

1) Se vor trece calificativele „cunoștințe de bază”, „bine” sau „foarte bine”; calificativele menționate corespund, în grila de autoevaluare a Cadrului european comun de referință pentru limbi străine, nivelurilor „utilizator elementar”, „utilizator independent” și, respectiv, „utilizator experimentat”.

2) Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orice alte categorii de programe IT pentru care există competențe de utilizare, precum și, dacă este cazul, cu informații despre diplomele, certificatele sau alte documente relevante care atestă deținerea respectivelor competențe.

3) Se vor menționa în ordine invers cronologică informațiile despre activitatea profesională actuală și anterioară.

4) Se vor menționa calificativele acordate la evaluarea performanțelor profesionale în ultimii 2 ani de activitate, dacă este cazul.

5) Vor fi menționate numele și prenumele, locul de muncă, funcția și numărul de telefon.

6) Se va bifa cu „X” varianta de răspuns pentru care candidatul își asumă răspunderea declarării.

7) Se va completa numai în cazul în care la dosar nu se depune adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, emisă în condițiile prevăzute de legislația specifică.

8) Se va bifa cu „X” varianta de răspuns pentru care candidatul optează; pentru comunicarea electronică va fi folosită adresa de e-mail indicată de candidat în prezentul formular.