Organizăm concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante

0
2509

PRIMARIA ORASULUI NAVODARI, JUDETUL CONSTANTA

Anunta

In conformitate cu prevederile art.7 alin. (1) si (4) din Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, actualizata, Primaria orasulului Navodari, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante :

 • 1 post – asistent social practicant – studii superioare de lunga durata in domeniul asistentei sociale, aviz de exercitare a profesiei eliberat de Colegiul National al Asistentilor Sociali din Romania, treapta de competenta profesionala praticant, vechime necesara in specialitatea studiilor minim 1 an – Centrul de zi pentru copii;
 • 1 post – psihopedagog – studii superioare de lunga durata in domeniul psihologiei/psihopedagogiei, vechime in specialitatea studiilor necesare minim 1 an – Centrul de zi pentru copii;
 • 1 post – psiholog practicant in specializarea psihoterapie – studii superioare de lunga durata in domeniul psihologiei/psihopedagogiei, cu aviz de libera practica in specializarea Psihoterapie, eliberat de Colegiul Psihologilor din Romania, vechime in specialitatea studiilor necesare minim 1 an – Centrul de zi pentru copii;
 • 1 post – muncitor calificat treapta profesionala I -studii generale/medii, cu vechime in munca de minim 9 ani – Compartiment Management Programe – pe toata perioada de durabilitate a proiectului – Centrul de Afaceri ;

 

 

 • 1 post – inspector de specialitate Gradul I – studii superioare de lunga durata, profil filologic, vechime in specialitate minim 4 ani – Compartiment Management Programe – pe toata perioada de durabilitate a proiectului – Centrul de Afaceri.

 

Concursul se organizeaza la sediul Primariei Orasului Navodari, astfel:

– 28.11.2017 ora 10,00 – proba scrisa pentru posturile vacante de asistent social practicant, psihopedagog, psiholog practicant in secializarea psihoterapie si inspector de specialitate Gradul I;

– 28.11.2017 ora 13,00 – proba practica pentru postul vacant de muncitor calificat treapta profesionala I;

– Interviul va avea loc in maximum 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise, respectiv de la data sustinerii probei practice.

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de Art.3 din Hotararea Guvernului nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale, cu modificarile si completarile ulterioare.

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicarii anunţului in Monitorul Oficial pentru ocuparea unui post vacant, respectiv in perioada 06.11.2017-17.11.2017.

Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina, in mod obligatoriu, documentele prevazute la art.6 din Hotararea Guvernului nr.286/2011, actualizata.

Conditiile specifice suplimentare de participare la concurs, tematica si bibliografia stabilita, se afiseaza la sediul Primariei Orasului Navodari si pe site-ul Primariei Orasului Navodari www.primaria-navodari.ro.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei orasului Navodari si la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului Resurse Umane – telefon 0241/761603 sau 0241/760353.

 

Actele necesare pentru inscrierea la concursul din data de 28.11.2017

 proba scrisa si proba practica

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

  a) cerere de înscriere la concurs ( de la Resurse Umane)

  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

  d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

  e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

 1. g) curriculum vitae

  2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

  (3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

  (4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Conditii specifice de participare la  concursul pentru ocuparea postului vacant de asistent social practicant – Centrul de zi pentru copii:

–  studii superioare de lunga durata in domeniul asistentei sociale, aviz de exercitare a profesiei eliberat de Colegiul National al Asistentilor Sociali din Romania, treapta de competenta profesionala praticant;

–   vechime necesara in specialitatea studiilor minim 1 an.

Conditii specifice de participare la concursul pentru ocuparea postului vacant de psihopedagog – Centrul de zi pentru copii:

–    studii superioare de lunga durata in domeniul psihologiei/psihopedagogiei;

–   vechime in specialitatea studiilor necesare minim 1 an;

 

Conditii specifice de participare la concursul pentru ocuparea postului vacant de psiholog practicant in specializarea psihoterapie – Centrul de zi pentru copii:

 • studii superioare de lunga durata in domeniul psihologiei/psihopedagogiei, cu aviz de libera practica in specializarea Psihoterapie, eliberat de Colegiul Psihologilor din Romania, atestat in tehnici comportamentale specific copilului cu TSA;
 • vechime in specialitatea studiilor necesare minim 1 an;
 • constituie un avantaj experienta in lucrul cu copiii cu TSA.

 

Conditii specifice de participare la concursul pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat treapta profesionala I – Centrul de Afaceri:

 • Studii generale/medii;
 • vechime in munca minim 9 ani.

Conditii specifice de participare la concursul pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate Gradul I – Centrul de Afaceri:

 • Studii superioare de lunga durata , profil filologic;
 • vechime in specialitate minim 4 ani.

Bibliografia pentru postul vacant de asistent social practicant  – Centrul de zi pentru copii

 1. Legea 53/2003 – Codul muncii (actualizata: titlul II – cap. II, III, IV, V);
 2. Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 3. Legea asistentei sociale nr. 292/2011, actualizata: cap.I, cap.III (Sistemul de servicii sociale), cap. V sectiunea a 2-a Nivelul local, cap.VI;
 4. Ordinul A.N.P.C.A. nr.24/04.03.2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi;
 5. Ordinul A.N.P.D.C. nr.288/06.07.2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului – Standardele 2, 5 si 6.

 

Bibliografia pentru postul vacant de psihopedagog – Centrul de zi pentru copii

 1. Legea 53/2003 – Codul muncii (actualizata: titlul II – cap. II, III, IV, V);
 2. Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 3. Ordinul A.N.P.C.A. nr.24/04.03.2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi;
 4. Ordinul A.N.P.D.C. nr.288/06.07.2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului – Standardele 2, 5 si 6;
 5. Verza Emil si Verza Florin Emil – Psihologia varstelor, Editura Pro Humanitate, Bucuresti 2000, cap. VII, cap VIII.

 

Bibliografia pentru postul vacant de psiholog practicant in specializarea psihoterapie  – Centrul de zi pentru copii

 1. Legea 53/2003 – Codul muncii (actualizata: titlul II – cap. II, III, IV, V);
 2. Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 3. Ordinul A.N.P.C.A. nr.24/04.03.2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi;
 4. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sanatate, educatie si sociale adresate persoanelor cu tulburari din spectrul autist si cu tulburari de sanatate mintala associate, modificata si actualizata;
 5. Ordinul A.N.P.D.C. nr.288/06.07.2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului-Standardele 2, 5si 6.

 

Bibliografia pentru postul vacant de inspector de specialitate Gradul ICentrul de Afaceri 

 1. Legea 53/2003 – Codul muncii (actualizata: titlul II si III);
 2. Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, actualizata;
 3. Legea 677/21.11.2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.