Organizăm concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante / rezultat selecție dosare / rezultatul probei scrise

0
2364

Rezultatul probei scrise

Rezultat selecție dosare  PRIMARIA ORASULUI NAVODARI, JUDETUL CONSTANTA

Anunta

Concurs 11 decembrie

Avand in vedere prevederile Art.58 alin.2, lit.b),  Art.57, alin.6, lit.a), art.66  din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2) cu modificarile si completarile ulterioare si Art.140-143 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, va aducem la cunostinta ca Primaria orasului Navodari, judetul Constanta, organizeaza concurs de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de Sef Birou – Biroul ordine si liniste publica-paza-interventie, din cadrul Directiei Politia Locala.

Concursul de promovare se organizeaza la sediul Primariei orsului Navodari, judetul Constanta in data de 11 decembrie 2017, ora 10,00 (proba scrisa). Interviul va avea loc in maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

Conditii de participare la concurs:

            – studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor juridice,

– studii de master sau studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice,

– sa fie numiti intr-o functie publica din clasa I,

– sa indeplineasca cerintele specifice prevazute in fisa postului,

– vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 2 ani,

– să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii,

– curs de formare initiala pentru politistii locali dovedit cu certificat de absolvire.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a III-a,  la sediul Primariei orasului Navodari.

Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute de Art.143 din H.G. nr.611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primaria orasului Navodari, judetul Constanta, Str.Dobrogei, nr.1, telefon/fax: 0241761603/0241761606, email: secretariat@primaria-navodari.ro, persoana de contact: Epuras Viorica, referent de specialitate.

(1) Conform Art.143 din HG nr.611/2008 dosarul de concurs depus de către candidaţi la concursul de promovare în funcţii publice de conducere va conţine în mod obligatoriu:
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3 la HG nr.611/2008, anexat mai jos;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
f) copia carnetului de muncă şi, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) cazierul administrativ.
(2) La cererea candidatului, formulată la data înscrierii la concurs sau examen, dar nu mai târziu de data finalizării perioadei de depunere a dosarelor în condiţiile prezentei hotărâri, documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici de către instituţia organizatoare a concursului de promovare.
(3) Pentru documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) se aplică în mod corespunzător prevederile art. 49 alin. (1^1), (1^2), (3) şi (5) din HG nr.611/2008..
BIBLIOGRAFIE

la concursul de promovare din data de 11 decembrie 2017 (proba scrisa)

 

 1. Constitutia Romaniei, republicata,
 2. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), actualizata
 3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata
 4. Legea nr.155/2010 politiei locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
 5. HG nr.1332/2010 privind Regulamentul-cadru de organizare si functionare a politiei locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
 6. OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

Atributiile prevazute in fisa postului:

 1. a) organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului poliţiei locale cu atribuţii în menţinerea ordinii şi liniştii publice şi asigurarea pazei bunurilor;
 2. b) întocmeşte planurile de pază ale obiectivelor din competenţă;
 3. c) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legale ce reglementează activitatea de pază, menţinerea ordinii şi a liniştii publice, regulile de convieţuire socială şi integritatea corporală a persoanelor;
  d) ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate de personalul din subordine;
  e) asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;
  f) informează de îndată conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de pază şi menţinere a ordinii publice şi ţine evidenţa acestora;
  g) analizează lunar activitatea personalului din subordine;
  h) întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;
  i) participă, alături de conducerea poliţiei locale, la întocmirea sau reactualizarea planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;
  j) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă şefului poliţiei locale;
  k) asigură instruirea zilnică a poliţiştilor locali cu privire la cunoaşterea situaţiei operative din zona de competenţă.
 4. i) organizează şi execută controale tematice şi inopinate asupra modului cum sunt îndeplinite atribuţiile de serviciu de către personalul din subordine;
 5. j) face propuneri în vederea asigurării ordinii interne şi disciplinei în rândul personalului din subordine, propunând măsuri de sancţionare în cazul nerespectării sau încălcării acestora, potrivit legii;
 6. k) urmăreşte modul de echipare a personalului cu uniformă şi însemne distinctive de ierarhizare, utilizarea şi repartizarea corespunzătoare a acestora;
 7. l) constata contraventii si aplica sanctiuni contraventionale,conform legii,pentru incalcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii si linistii publice,curatenia orasului,protectia mediului ,precum si pentru faptele care afecteaza climatul social, stabilite prin lege, hotarari ale consiliului local sau dispozitii ale primarului;
 8. m) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;
 9. n) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;
 10. o) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;
 11. p) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;
 12. r) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative, hotărâri ale consiliului local şi dispoziţii ale Primarului Orașului Năvodari , prin decizii ale directorului executiv sau Șefului de serviciu.
 13. s) in lipsa sefului de serviciu exercita prerogativele acestuia.

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Autoritatea sau instituţia publică………………………………………………………………………….

 

Funcţia publică solicitată:

Data organizării concursului:

Numele şi prenumele candidatului:

Datele de contact ale candidatului (se utilizează pentru comunicarea cu privire la concurs):

Adresă:

E-mail:

Telefon:

Fax:

Studii generale şi de specialitate:

Studii medii liceale sau postliceale:

Instituţia Perioada Diploma obţinută

Studii superioare de scurtă durată:

Instituţia Perioada Diploma obţinută

 

Studii superioare de lungă durată:

Instituţia Perioada Diploma obţinută

 

Studii postuniversitare, masterat sau doctorat:

Instituţia Perioada Diploma obţinută

 

Alte tipuri de studii:

Instituţia Perioada Diploma obţinută

Limbi străine1):

Limba Scris Citit Vorbit

_________________________________________________________________________________

1) Se vor trece calificativele „cunostinte de baza”, „bine” sau „foarte bine”; calificativele mentionate corespund, in grila de autoevaluare a Cadrului european comun de referinta pentru limbi straine, nivelurilor „utilizator elementar”, „utilizator independent” si, respectiv, „utilizator experimentat”

 

Detalii despre ultimul loc de muncă4):

1

     2                                                                                                __________________________________________________

Persoane de contact pentru recomandări5):

Nume şi prenume Instituţia Funcţia Număr de telefon

Declaraţii pe propria răspundere6)

Subsemnatul(a)……………………………….., legitimat(ă) cu CI/BI seria……….numărul……….., eliberat(ă) de……………

la data de…………………………………………. ,

cunoscând prevederile art. 54 lit. i) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că în ultimii 7 ani:

– am fost        □      destituit(ă) dintr-o funcţie publică

– nu am fost       □

şi/sau

–  mi-a încetat     □                   contractul individual de muncă

–  nu mi-a încetat □

pentru motive disciplinare.

Cunoscând prevederile art. 54 lit. j) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că:

– am desfăşurat     □

– nu am desfăşurat □

activităţi de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Acord privind datele cu caracter personal7)

 • Sunt de acord cu transmiterea informaţiilor şi documentelor, inclusiv date cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ale secretarului, în format electronic.
 • Consimt ca instituţia să solicite organelor abilitate extrasul de pe cazierul judiciar cu scopul angajării şi, în acest sens, am completat şi am depus la dosar cererea pusă la dispoziţie de instituţia organizatoare a concursului, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta.
 • Consimt ca instituţia să solicite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea promovării şi, în acest sens, am completat şi am depus la dosar cererea pusă la dispoziţie de instituţia organizatoare a concursului, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta.
 • Sunt de acord cu prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice şi de cercetare.
 • Doresc să primesc pe adresa de e-mail indicată materiale de’ informare şi promovare cu privire la activitatea instituţiei şi la domeniul funcţiei publice.

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul in declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.

Data…………………………………….

Semnătura……………………………………………

2) Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orice alte categorii de programe IT  pentru care există competenţe de utilizare, precum şi, dacă este cazul, cu informaţii despre diplomele, certificatele sau alte documente relevante care atestă deţinerea respectivelor competenţe.

3) Se vor menţiona în ordine invers cronologică informaţiile despre activitatea profesională anterioară.

4) Se vor mentional calificativele acordate la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani, daca este cazul.

5) Vor fi mentionate numele si prenumele, locul de munca, functia si numarul de telefon.

6) Se va bifa cu „X” varianta pentru care candidatul isi asuma raspunderea declararii

7) Se va bifa cu „X”, in cazul in care candidatul este de acord; in comunicarea electronica va fi folosita adresa de e-mail indicata de candidat in prezentul formular, iar modelul cererii de consimtamant pentru solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar cu scopul angajarii sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen in vederea promovarii se pune la dispozitie candidatului de catre institutia organizatoare a concursului.