Măsuri privind organizarea ceremoniilor oficiale și activităților specifice dedicate Zilei Naţionale a României. Conținutul HG nr. 1.238/26.11.2021

0
1131

HOTĂRÂRE nr. 1.238 din 26 noiembrie 2021 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.183/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 noiembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

EMITENT: Guvernul

PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1138 din 26 noiembrie 2021

Data Intrarii in vigoare: 26 Noiembrie 2021

Ţinând seama de măsurile adoptate prin Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 105/2021 privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pe durata stării de alertă pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, având în vedere „Analiza factorilor de risc privind managementul situaţiei de urgenţă generate de virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul României la data de 17.11.2021“, document întocmit la nivelul Centrului Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei, în conformitate cu dispoziţiile art. 3 alin. (4) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ARTICOL UNIC

Anexele nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.183/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 noiembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1070 din 8 noiembrie 2021, se modifică şi se completează după cum urmează:

  1. La anexa nr. 2 articolul 4 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

  ”ART. 4

  (1) În condiţiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, este permisă participarea la una dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 3 art. 1 pct. 4, 6, 6^1, 6^2, 9 şi 12, art. 6 pct. 1, 2, 6, 7, 9 şi 10, art. 9 pct. 1, 2, 4, 6 şi 7, art. 11 alin. (2), precum şi art. 14^1 alin. (1) şi (3) numai persoanelor care se află în una dintre următoarele situaţii:”

  2. La anexa nr. 3 articolul 1, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

  ”4. în spaţiile închise sau deschise, competiţiile sportive se pot desfăşura pe teritoriul României cu participarea spectatorilor până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00-21,00, cu asigurarea unei distanţe de minimum 1 metru între persoane şi purtarea măştii de protecţie. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;”

  1. La anexa nr. 3 articolul 1, după punctul 6 se introduc două noi puncte, punctele 6^1 şi 6^2, cu următorul cuprins:

  ”6^1. organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului, dar nu mai mult de 1.000 de persoane, în intervalul orar 5,00-21,00, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană şi cu purtarea măştii de protecţie. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

6^2. se permite organizarea de cursuri de instruire, inclusiv cele de formare profesională care necesită activităţi practice, workshopuri, conferinţe, precum şi cele organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, cu participarea persoanelor până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului, în interior sau în exterior, dar nu mai mult de 150 de persoane, în intervalul orar 5,00-21,00, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măştii de protecţie şi cu respectarea normelor de protecţie sanitară. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;”

4. La anexa nr. 3, după articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 14^1, cu următorul cuprins:

„ART. 14^1

(1) În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se permite organizarea ceremoniilor oficiale dedicate Zilei Naţionale a României în municipiul Bucureşti cu participarea a cel mult 400 de persoane în zona oficială delimitată de organizatori, precum şi în municipiile reşedinţă de judeţ cu participarea a cel mult 200 de persoane în zona oficială delimitată de organizatori, cu asigurarea unei distanţe de minimum 1 metru între participanţi, cu purtarea măştii de protecţie şi cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

(2) Accesul persoanelor în afara zonei oficiale la ceremoniile organizate în condiţiile alin. (1) este permis cu asigurarea unei distanţe de minimum 1 metru între participanţi, cu purtarea măştii de protecţie şi cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2.

(3) În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. a) şi f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Zilei Naţionale a României sunt permise la sediul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale cu participarea a cel mult 300 de persoane, iar la sediul autorităţilor şi instituţiilor publice locale cu participarea a cel mult 150 de persoane.

(4) Accesul şi participarea la ceremoniile prevăzute la alin. (3) sunt permise doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măştii de protecţie, precum şi cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2 şi a regulilor de acces stabilite de autoritatea/instituţia organizatoare.

(5) În vederea participării la ceremoniile oficiale/activităţile specifice dedicate Zilei Naţionale a României în condiţiile alin. (1) şi (3), atestarea vaccinării sau vindecării de infecţia cu virusul SARS-CoV-2 se realizează prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2021, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) În vederea participării la ceremoniile oficiale/activităţile specifice dedicate Zilei Naţionale a României în condiţiile alin. (1) şi (3) persoanele fizice provenite din state ale căror autorităţi nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate fac dovada vaccinării sau vindecării de infecţia cu virusul SARSCoV-2 prin documente pe suport hârtie sau în format electronic care atestă îndeplinirea acestei condiţii.”

5. La anexa nr. 3 articolul 15, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Măsurile prevăzute la art. 1 pct. 5, 6, 6^1 şi 6^2 se pun în aplicare de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Culturii. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmăreşte de către Ministerul Afacerilor Interne.”

6. La anexa nr. 3 articolul 15, după alineatul (23) se introduce un nou alineat, alineatul (24), cu următorul cuprins:

„(24) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 14^1 alin. (1)-(4) se urmăreşte de către Ministerul Afacerilor Interne.”