Măsuri pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2 în timpul acțiunilor din cadrul campaniei electorale. Conținutul HG nr. 713/27.08.2020

0
1069

HOTĂRÂRE nr. 713 din 27 august 2020 pentru modificarea şi completarea Anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

 

EMITENT: Guvernul

PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 790 din 28 august 2020


Data Intrarii in vigoare: 28 August 2020

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOLUL UNIC

  Anexele nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 14 august 2020, se modifică şi se completează după cum urmează:

 

  1. La anexa nr. 2, după articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:

  ”ART. 3^1

  În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare, purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, este obligatorie pentru candidaţii şi echipele de campanie în timpul evenimentelor/ întrunirilor/acţiunilor aferente campaniei electorale.”

  2. La anexa nr. 2, articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

  ”

ART. 4

  Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 1-3^1 se urmăreşte de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Afacerilor Interne.”

  3. La anexa nr. 3 articolul 1, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

  ”1. Pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spaţii deschise, precum şi a întrunirilor de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de divertisment în spaţii închise, cu excepţia celor organizate şi desfăşurate potrivit pct. 2-15.”

  4. La anexa nr. 3 articolul 1, după punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 15, cu următorul cuprins:

  ”15. Pentru desfăşurarea în siguranţă a evenimentelor/ întrunirilor în cadrul campaniei electorale se instituie obligaţia organizatorilor acestora de a asigura, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare, cu avizul Autorităţii Electorale Permanente, respectarea următoarelor măsuri:

  a) purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către toţi participanţii la evenimente/întruniri;

  b) efectuarea triajului observaţional şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care intră/sosesc în spaţiul în care se desfăşoară evenimentele/întrunirile;

  c) menţinerea distanţei fizice de minimum 1 metru între participanţii la evenimente/întruniri, inclusiv cele desfăşurate pe stradă sau din uşă în uşă;

  d) afişarea regulilor de acces şi de protecţie individuală în locuri vizibile în spaţiile în care se desfăşoară evenimentele/ întrunirile;

  e) limitarea numărului participanţilor la maximum 50, în cazul evenimentelor/întrunirilor desfăşurate în spaţiu închis şi a duratei acestora la maximum două ore;

  f) limitarea numărului participanţilor la maximum 100, delimitarea prin semne vizibile a perimetrului şi asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp/persoană, în cazul evenimentelor/ întrunirilor desfăşurate în aer liber;

  g) limitarea numărului persoanelor care se deplasează în grup sau formează un grup la maximum 6, în cazul acţiunilor desfăşurate pe stradă;

  h) limitarea numărului persoanelor care compun echipele la maximum 2, în cazul acţiunilor din uşă în uşă;

  i) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie materialele de propagandă electorală, înaintea începerii acţiunii;

  j) aplicarea regulilor de igienă colectivă şi individuală pentru prevenirea contaminării şi limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2.”

  5. La anexa nr. 3 articolul 11, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:

  ”(6^1) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 15 se pune în aplicare de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Afacerilor Interne. Respectarea aplicării acestei măsuri se urmăreşte de către Ministerul Afacerilor Interne.”