Examen/concurs de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut

0
1470

Nr.47088/26.10.2017

 

ANUNTAM

            In conformitate cu prevederile Art. 39 alin (2) si Art. 125 alin (1) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, Primaria orasului Navodari, organizeaza examen/concurs de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut.

 

Concursul se organizeaza la sediul Primariei orasului Navodari in data de 27 noiembrie 2017, ora 10.00 iar interviul va avea loc in maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

            Conditiile de participare la examenul/concursul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut sunt cele prevazute de art. 65 alin (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2) cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:

– sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;

            – sa fi obtinut cel putin calificativul „bine” la evaluarea anuala a performantelor individuale in ultimii 2 ani calendaristici;

            – sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile legii.

Dosarul de inscriere la examen/concurs se pot depune  la Compartimentul Resurse Umane in perioada 26.10.2017-14.11.2017 si va contine in mod obligatoriu documentele prevazute de art. 127 din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, respectiv:

– copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;

            – copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

            – formular de inscriere.

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

Pentru promovarea in grad profesional a functionarilor publici din cadrul Compartimentului Impozite si Taxe Locale – Directia Economica:

 • Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal-Titlul IX-impozite si taxe locale, actualizata;
 • Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, actualizata;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), actualizata;
 • Legea nr. 7/2004 privind codul de conduita al functionarilor publici, republicata;

 

Pentru promovarea in gradul profesional a functionarilor publici din cadrul Directiei Politia locala:

 • Legea nr. 155/2010, republicată, poliţiei locale;
 • HG nr. 1332/2010 pivind Regulamentul cadru de organizare si functionare a Politiei locale;
 • Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2) actualizata
 • Legea nr. 7/2004 privind codul de conduita al functionarilor publici, republicata;

 

Pentru promovarea in grad profesional a functionarilor publici din cadrul Compartimentului Achizitii Publice:

 • Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, actualizata;
 • G. nr. 395/2016, actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 • OUG nr.58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), actualizata;
 • Legea nr. 7/2004 privind codul de conduita al functionarilor publici, republicata;

 

            Pentru promovarea in grad profesional a functionarilor publici din cadrul Compartimentului Autoritate Tutelara-Relatia cu Consiliul Local:

 • Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizitionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • OG nr.35/2002, actualizată, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;
 • Legea nr.393/2004, actualizata, privind Statutul alesilor locali;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), actualizata;
 • Legea nr. 7/2004 privind codul de conduita al functionarilor publici, republicata.

 

            Pentru promovarea in grad profesional a functionarilor publici din cadrul Compartimentului Centru Consiliere si informare pentru parinti si copii- Directia Asistenta sociala

 • Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social, actualizata;
 • Legea nr.292/2011 asistentei sociale, actualizata;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), actualizata;
 • Legea nr. 7/2004 privind codul de conduita al functionarilor publici, republicata.