Concurs pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante

0
2125

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI, JUDEȚUL CONSTANȚA
ANUNȚĂ

Descărcați aici formularul de inscriere

In conformitate cu prevederile Art. 58 alin (2) lit b) din Legea 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, (r2) cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, Primăria orașului Năvodari, județul Constanța, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante:
1. Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Impozite și Taxe Locale-Direcția Economică.
2. Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Administrare Drumuri, Străzi, Salubrizare, Spații Verzi-Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat.
Se stabilesc următoarele condiții de participare:
1. Pentru ocuparea funcției publice de Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Impozite și Taxe Locale-Direcția Economică:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul economic.
– cunostințe de operare calculator nivel de baza, dovedite cu documente care să ateste deținerea competențelor respective.
– vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 5 ani.
2. Pentru ocuparea funcției publice de Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Administrare Drumuri, Străzi, Salubrizare, Spații Verzi-Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – profil tehnic;
– cunostințe de operare calculator nivel de baza, dovedite cu documente care să ateste deținerea competențelor respective;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 5 ani.
Concursul se organizează la sediul Primăriei orașului Năvodari în data de 07 mai 2018, ora 10.00 – proba scrisă iar interviul în maximum 5 zile lucratoare de la data susținerii probei scrise.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, la sediul Primăriei orașului Năvodari, respectiv in perioada 13.03.2018-02.04.2018, inclusiv.
Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Oraș Năvodari, str. Dobrogei nr.1, tel/fax:0241761603/0241761606, e-mail: secretariat@primaria-navodari.ro, persoana de contact Ciocan Marinela, Inspector, clasa I, grad profesional principal- Biroul Resurse Umane.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei orașului Năvodari și la nr. de telefon 0241/761603.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțina în mod obligatoriu documentele prevăzute de Art. 49 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
i) cazierul judiciar;
j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia documentului prevăzut la alin. (1) lit. c), care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail: secretariat@primaria-navodari.ro, persoana de contact Ciocan Marinela, Inspector, clasa I, grad profesional principal- Biroul Resurse Umane.
BIBLIOGRAFIE
1. Bibliografie pentru ocuparea functiei publice de functiei publice de Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Impozite si Taxe Locale-Directia Economica:
1. Constituţia Romaniei, republicată
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), actualizata.
3. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduita al functionarilor publici, republicata.
4. Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.
5. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal-Titlul IX-impozite si taxe locale, cu modificarile si completarile ulterioare
6. H.G. nr.1 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal-Titlul IX-Impozite și taxe locale.
2. Pentru ocuparea functiei publice de de Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Administrare Drumuri, Strazi, Salubrizare, Spatii Verzi-Directia Administrarea Domeniului Public si Privat :
1. Constituţia Romaniei , republicată
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), actualizata.
3. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduita al functionarilor publici, republicata.
4. Legea nr. 215/2001 administratiei publice locale, republicata, actualizata.
5. ORDONANŢA nr. 71 din 29 august 2002, actualizată, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local
Atribuţiile prevăzute în fişa postului de Inspector, clasa I, grad profesional principal-Compartiment Administrare Drumuri, Strazi, Salubrizare, Spatii verzi:
1) Asigura redactarea raspunsurilor si solutionarea petitiilor in termenul prevazut de lege.
2) Elaboreaza referate de necesitate în vederea achizitionarii lucrărilor, serviciilor sau produselor specifice domeniului de activitate.
3) Emite, săptămânal, notă de comandă pentru aducerea terenului la stadiul inițial în locațiile pentru care s-au eliberat avize de intervenție în domeniul public și au fost achitate taxele de readucere la stadiul inițial.
4) Intocmeste informari si referate privind activitatea specifică compartimentului.
5) Intocmeste raspunsurile la diferite sesizari, reclamatii sau solicitari ale persoanelor fizice si ale persoanelor juridice, privind problemele specifice compartimentului.
6) Întocmește devize pentru lucrările de reparații ce se estimează a fi executate pe domeniul public al orașului Năvodari.
7) Întocmește evidența avizelor de intervenție în domeniul public eliberate, în format electronic, actualizând zilnic datele cu privire la avizele eliberate.
8) Întocmește referate și/sau rapoarte de specialitate pentru proiecte de hotărâri ale Consiliului Local Năvodari.
9) Participă din partea Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat la predarea amplasamentelor pentru executarea de lucrări de reparații sau investiții pe domeniul public al orașului Năvodari.
10) Participă la desfășurarea comisiilor în care este numit/numită prin dispozitie.
11) Participă la predarea amplasamentelor pentru lucrări de reparații și investiții ce se vor executa pe domeniul public al orașului Năvodari.
12) Participă la predarea amplasamentelor pentru terenuri vândute, concesionate, închiriate, atribuite în temeiul Legii 15/2003 sau asupra carora s-a constituit un drept de superficie, precum și pentru terenurile ce fac obiectul legilor proprietății.
13) Participa la efectuarea masuratorilor terenurilor proprietatea U.A.T. Oras Navodari.
14) Participa din partea Primariei Orasului Navodari la expertizele tehnice dispuse de instantele de judecata.
15) Propune, catre sefii ierarhici, masurile legale ce se impun atunci cand nu sunt respectate clauzele contractuale.
16) Să dea dovadă de loialitate față de instituție, iar prin comportament, ținută și moralitate, să contribuie la ridicarea prestigiului instituției.
17) Să păstreze secretul de stat, de serviciu și să nu permită accesul la informații decât celor în drept, funcție de responsabilități și scara ierarhică stabilită.
18) Să respecte Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Năvodari.
19) Să se prezinte la serviciu în condiții corespunzătoare pentru îndeplinirea îndatoririlor ce îi revin.
20) Soluționează sesizările, solicitările și reclamațiile cetățenilor din domeniul de activitate la termenele stabilite sau în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
21) Urmareste contractele de execuție lucrări, prestări servicii și furnizare produse specifice domeniului de activitate.
22) Verifică documentatiile anexate cererilor pentru eliberarea avizelor de intervenție în domeniul public, întocmind avizele de intervenție în conformitate cu prevederile legale.
23) Verifică în teren fiecare locație, atât în perioada executării intervenției cât și la finalizarea acesteia, pentru a constata dacă au fost respectate prevederile avizului de intervenție în domeniul public și sesizează Corpul de control dacă constată nereguli.
24) Întocmeste alte lucrari dispuse de sefii ierarhici.
25) Raspunde direct de îndeplinirea sarcinilor ce-i sunt prevăzute în fișa postului, de modul în care acestea sunt îndeplinite, precum și de respectarea termenelor, răspunde direct în caz de nerespectare a obligațiilor prevăzute în fișa postului.
26) Răspunde personal de bunurile și documentele încredințate pentru efectuarea serviciului, fiindu-i interzisă deteriorarea, distrugerea sau sustragerea acestora.
Atribuţiile prevăzute în fişa postului de Inspector, clasa I, grad profesional principal -Compartiment Impozite si Taxe Locale
1) Emite note de plata la ghiseu catre casierie pentru persoane fizice si juridice in cadrul programului de lucru cu publicul.
2) Primeste, analizeaza in vederea respectarii legalitatii ,inregistreaza si opereaza pe calculator declaratiile de impozite si taxe locale si amenzile primite de la persoanele fizice si juridice.
3) Elibereaza certificate fiscale la cererea persoanelor fizice si juridice.
4) Arhiveaza actele primite si declaratiile de impozite si taxe.
5) Indeplineste atributii de agent constatator privind stabilirea si aplicarea de sanctiuni contraventionale conform Codului fiscal la persoane juridice si fizice.
6) Solutioneaza corespondenta repartizata de la alte institutii publice privind impozitele si taxele locale pentru persoane fizice si juridice.
7) Intocmeste situatii economice necesare analizei fiscale a activitatii.
8) Pe perioada concediilor de odihna si medicale inlocuieste si este inlocuit in functie de dispozitia sefilor ierarhici superiori.

PRIMAR,
CHELARU FLORIN

Anunt sediu si site 13.03.2018