Anunț organizare concurs pentru ocuparea post vacant

0
1755

PRIMARIA ORASULUI NAVODARI, JUDETUL CONSTANTA

 

Anunta

 

 

In conformitate cu prevederile art.7 alin. (1) si (4) din Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, actualizata, Primaria orasului Navodari, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea a 4 (patru) posturi vacante din cadrul Biroului Management Programe, pentru implementarea proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, si a unui post vacant in cadrul Compartimentului Ecarisaj, dupa cum urmeaza :

 • 1 post – Administrator, treapta profesionala I – studii medii – vechime in munca minim 9 ani -Biroul Management Programe;
 • 1 post – Ingrijitor – studii generale/medii-Biroul Management Programe;
 • 1 post – Muncitor calificat, treapta profesionala I – studii generale/medii- vechime in munca minim 9 ani-Biroul Management Programe;
 • 1 post – Inspector de specialitate, gradul II – studii superioare de lunga durata – vechime in specialitatea studiilor minim 1 an-Biroul Management Programe;
 • 1 post- Muncitor calificat, treapta profesionala II- studii generale/medii-vechime in munca minim 2 ani -Compartiment Ecarisaj.

Concursul se organizeaza la sediul Primariei Orasului Navodari, astfel:

– 11.05.2017, ora 12,00 – proba scrisa pentru posturile vacante de Administrator, treapta profesionala I si Inspector de specialitate gradul II;

– 12.05.2017, ora 10.00- proba practica pentru posturile vacante de Muncitor calificat tr.prof.I, Muncitor calificat tr.prof.II, Ingrijitor ;

– interviul va avea loc in maximum 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise, respectiv a probei practice.

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de Art.3 din Hotararea Guvernului nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale, cu modificarile si completarile ulterioare.

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicarii anunţului in Monitorul Oficial pentru ocuparea unui post vacant.

Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina, in mod obligatoriu, documentele prevazute la art.6 din Hotararea Guvernului nr.286/2011, actualizata.

Conditiile generale si specifice de participare la concurs si bibliografia stabilita se afiseaza la sediul Primariei Orasului Navodari si pe site-ul Primariei Orasului Navodari www.primaria-navodari.ro.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei orasului Navodari si la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului Resurse Umane – telefon 0241/761603 sau 0241/760353.

Actele necesare pentru inscrierea la concursul din data de

 11.05.2017- proba scrisa, 12.05.2017-proba practica

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

  a) cerere de înscriere la concurs ( de la Resurse Umane)

  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

  d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

  e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

 1. g) curriculum vitae

  2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

  (3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

  (4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu aceste

Bibliografia pentru postul de Administrator, tr.prof.I in cadrul Biroului Management Programe

 1. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, actualizata: Titlul II si Titlul III;
 2. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 3. Legea nr.22/1969,actualizată privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice (aplicabilă începînd cu data de 1 februarie 2014)

 

Bibliografia pentru postul de Inspector de specialitate, gradul II  in cadrul Biroului Management Programe

 1. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, actualizata: Titlul II si Titlul III;
 2. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 3. Ordinul nr. 1792/2002 (actualizat) pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 4. Legea nr. 82/1991, republicata, actualizata a contabilitatii.

 

Conditii specifice pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de Administrator, tr.prof.I in cadrul Biroului Management Programe

Candidaţii trebuie să aiba:

– studii medii;
– vechime în munca: minimum 9 ani;

– vechime in functia de administrator-minimum 1 an,

 

Conditii specifice pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate, gradul II  in cadrul Biroului Management Programe

Candidaţii trebuie să aiba:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, în domeniul economic;
– vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an.

 

Conditii specifice pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de INGRIJITOR in cadrul Biroului Management Programe:

Candidaţii trebuie să aiba:

– studii generale/medii;

 

Conditii specifice pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de Muncitor calificat, tr.prof. I, in cadrul Biroului Management Programe

Candidaţii trebuie să aiba:

– studii generale/medii;

– vechime in munca:minimum 9 ani;

 

Conditii specifice pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de Muncitor calificat, tr.prof.II, in cadrul Compartimentului Ecarisaj:

Candidaţii trebuie să aiba:

– studii generale/medii;

– vechime in specialitatea studiilor/in una din meseriile: vopsitor, instalator, drujbist, lacatus mecanic, sudor (electric si/sau autogen)- minimum 2 ani;

– posesor permis auto din categoria: B, BE, C, CE, D, DE, E, TR.