Se organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante

0
1429

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI, JUDEȚUL CONSTANȚA

ANUNȚĂ

 

            În conformitate cu prevederile Art.58, alin.(2), lit.b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, (r2) cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată, Primăria orașului Năvodari, județul Constanța, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante:

 1. Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Disciplina în construcții;
 2. Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Impozite si taxe locale;
 3. Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului contencios.

Se stabilesc urmatoarele condiții de participare:

1.Pentru funcția de Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Disciplina in construcții:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă, in domeniul stiințelor inginerești, specializarea construcții civile, industriale si agricole sau inginerie urbană și dezvoltare regională;

– vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 5 ani;

– cunoştinţe operare/programare calculator – nivel mediu, dovedite cu documente care să ateste  deţinerea competenţelor, emise în condiţiile legii.

2.Pentru funcția de Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Impozite si taxe locale;

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, in domeniul stiințelor economice;

– vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 5 ani;

– cunoştinţe operare/programare calculator – cunoştinţe de bază, dovedite cu documente care să ateste deţinerea competenţelor, emise în condiţiile legii.

3.Pentru funcția de Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului contencios:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenșă sau echivalentă, in domeniul stiințelor juridice – specializarea drept;

– vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani;

– cunoştinţe operare/programare calculator – cunoştinţe de bază, dovedite cu documente care să ateste deţinerea competenţelor, emise în condiţiile legii.

Concursul se organizează la sediul Primăriei orașului Năvodari în data de 17 decembrie 2018, ora 10,00 – proba scrisă. Interviul va avea loc in maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune in termen de 20 de zile de la data publicării anunțului in Monitorul Oficial al României, partea a III-a și într-un cotidian de largă circulație.

Candidații trebuie sa îndeplinească condițiile prevăzute de Art.54 din Legea nr.188/1999 republicată (r2) privind Statutul funcționarilor publici.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute de Art.49 alin (1) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008, actualizată.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria orașului Năvodari, Str.Dobrogei, nr.1, telefon/fax: 0241761603/0241761606, email:secretariat@primaria-navodari.ro, persoana de contact: Epuraș Viorica, referent de specialitate.

 

 

 

 

 

Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina documentele prevazute de Hotararea Guvernului nr.611/2008, Art.49, alin.(1):

 • formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3 la HG nr.611/2001, anexat mai jos;
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 • copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • cazierul judiciar;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
Copiile de pe actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei de pe actul de identitate, care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail: secretariat@primaria-navodari.ro.
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

 1. Pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Disciplina in constructii:

 

 1. Constitutia Romaniei, republicata.
 2. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata.
 4. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, actualizata.
 5. Ordinul nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicat.
 6. Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, actualizata.
 7. Ordinul nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism.
 8. Hotararea Guvernului nr.273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor, actualizata.

 

 

 

 

 1. Pentru ocuparea functiei publice executie de Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului contencios:

 

 1. Constitutia Romaniei, republicata.
 2. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, actualizata.
 3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata.
 4. Legea nr.215/2001 republicata – privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. OG nr. 27/2002 – privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor modificata si completata de Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea OG nr. 27/2002;
 6. Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. Legea nr.286/2009 – privind Codul civil, cu modificarile si completarile ulterioare:
  1. Cartea a III-a – Despre bunuri, Titlul III – Dezmembramintele dreptului de proprietate privata, Cap. I – Superficia (art. 693 – art. 702)
  2. Cartea a III-a – Despre bunuri, Titilul VI – Proprietatea publica (art. 858 – art. 874)
  3. Cartea a V-a – Despre obligatii, Titlul II – Izvoarele obligatiilor, Cap. I – Contractul (art. 1.166 – 1.323)
  4. Cartea a V-a – Despre obligatii, Titlul IX – Diferite contracte speciale, Cap. V – Contractul de locatiune, Sectiunea a 2-a – Reguli particulare in materia inchirierii locuintelor (art. 1.824 – 1.835)
  5. Cartea a VI-a – Despre prescriptia extinctiva, decadere si calculul termenelor, Titlul I – Prescriptia extinctiva (art. 2.500 – art. 2.544)
 8. Legea nr.134/2010 – privind Codul de procedura civila, cu modificarile si completarile ulterioare:
  1. Cartea a II-a – Procedura contencioasa, Titlul II – Caile de atac (art. 456 – art. 513)
  2. Cartea a V-a – Proceduri speciale, Titlul IX – Procedura ordonantei de plata (art. 1.014 – art. 1.025)
  3. Cartea a V-a – Proceduri special, Titlul XI – Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fara drept (art. 1.034 – art. 1.049).

 

 1. Pentru ocuparea functiei publice executie de Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Impozite si taxe locale:

 

 1. Constitutia Romaniei, republicata.
 2. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, actualizata.
 3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata.
 4. Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
 5. Normele de aplicare a Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
 6. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, titlul IX – impozite si taxe locale
 7. Hotararea Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Atributiile prevazute in fisa postului functiei publice de executie vacante de Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Disciplina in constructii:

 

–   rezolva eficient sarcini de serviciu trasate de Arhitectul Sef/Primar/Viceprimar;

–   primeste si verifica documentatii pentru emitere certificate de urbanism/autorizatii de construire/documentatii de urbanism;

–   redacteaza certificatele de urbanism si autorizatiile de construire/demolare si le inainteaza spre semnare persoanelor competente conform legii;

–  redacteaza adeverinte de nomenclatura stradala, procese verbale de regularizare de taxe de autorizatie la finalizarea lucrarilor, urmareste termenele de valabilitate a autorizatiilor de construire, prelungire de termene autorizatii si certificate de urbanism;

–   stampileaza documentatiile de certificate de urbanism si autorizatii de construire si le inregistreaza  in registrele speciale intocmite pentru evidenta acestora;

–  tine evidenta registrelor de certificate de urbanism, autorizatii de construire, procese verbale de receptie;

–  inregistreaza anunturile de incepere a lucrarilor;

–    face parte din comisia de receptie  la terminarea lucrarilor pentru lucrari de constructii cladiri/investitii

–     propune eliberarea si intocmeste  avize pentru certificatele de urbanism si autorizatiile de construire aflate în competenta de emitere a consiliului judetean, conform legii.
–    solutioneaza  corespondenta remisa spre solutionare  în termenele prevazute de lege
–   urmareste cu sprijinul serviciului juridic modul de solutionare a proceselor verbale de contraventie, respectiv darea lor în debit sau rezolutia instantelor judiciare.
–   intocmeste rapoarte pentru emiterea dispozitiilor primarului în domeniul de activitate al compartimentului;

–   intorcmeste situatii si rapoarte statistice solicitate de catre Oficiul National de Statistica;

–  se ocupa de arhivarea documentelor ce tin de compartimentul din care face parte;

–  colaboreaza cu unitatile specializate la elaborarea lucrarilor de amenajare a teritoriului, precum si pentru actualizarea acestora  in situatia in care a primit ca sarcina de serviciu acest lucru;

–   asigura conditii necesare pentru integritatea, confidentialitatea si securitatea datelor vehiculate în sectorul in care isi desfasoara activitatea

–   exercita si alte atributii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotarâri ale consiliului local, dispozitii ale primarului ori primite de la sefii ierarhici.

 

 

 

2.Atributiile prevazute in fisa postului functiei publice executie de Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului contencios:

 

 • tine evidenta electronica a cauzelor repartizate si aflate pe rolul instantelor de judecata;
 • raspunde solicitarilor instantelor judecatoresti de diferite grade, cu privire la comunicarea inscrisurilor/informatiilor necesare solutionarii cauzelor in care Orasul Navodari/Primaria Orasului Navodari/Primarul Orasului Navodari/Comisia Locala de Fond Funciar este parte, sau in care acestea nu sunt dar institutia detine informatii/inscrisuri pe care le poate pune la dispozitia instantelor de judecata potrivit solicitarii acestora;
 • acorda consultanta juridica la solicitarea directiilor/compartimentelor din cadrul aparatului propriu al primarului;
 • redacteaza diverse dispozitii ale primarului, precum si proiecte de hotarari care au legatura cu activitatea desfasurata de catre acesta in cadrul biroului juridic, si pe care le supune spre aprobare Consiliului local;
 • exercita controlul asupra legalitatii actelor intocmite de directiile, serviciile si birourile din aparatul de specialitate al primarului, dupa caz;
 • verifica si avizeaza, sub aspectul legalitatii, referatele si celelalte acte care stau la baza emiterii dispozitiilor primarului si la baza proiectelor de hotarari care se supun spre aprobare Consiliului Local;
 • verifica si intocmeste diverse documente ce necesita viza consilierului juridic;
 • examineaza actele normative publicate, comunicandu-le operativ catre directitiile, serviciile si compartimentele aparatului de specialitate al primarului, spre cunoastere si aplicare, dupa caz;
 • solutioneaza corespondenta care i se repartizeaza de catre seful de birou/Directorul directiei, in termenul legal;
 • participa la licitatiile organizate de catre institutie, asigurand consultanta juridica si verificarea documentelor aferente;
 • solutioneaza contestatiile si intocmeste referatele si proiectele de dispozitii in vederea semnarii acestora de catre primar;
 • vizeaza, pentru legalitate, corespondenta externa a compartimentelor, dupa caz;
 • vizeaza, pentru legalitate, contractele incheiate de Orasul Navodari cu terte persoane fizice si juridice;
 • transmite, in termen, actele de procedura comunicate de catre instantele de judecata/alte institutii ale statului, catre firmele de avocatura (avocati) care au contract cu institutia pentru a o reprezenta in fata acestor institutii, conform contractului de asistenta si reprezentare juridica;
 • colaboreaza cu firmele de avocatura (avocati) care au contract cu institutia pentru a o reprezenta in fata instantelor de judecata, conform contractului de asistenta si reprezentare juridica, pentru a se obtine hotarari judecatoresti favorabile institutiei, dupa caz;
 • asigura prelucrarea si analizarea, in cadrul biroului juridic, unor acte normative, articole de specialitate, doctrina, practica judiciara, si alte lucrari in vederea pregatirii profesionale de specialitate;
 • participa la cursuri in vederea perfectionarii profesionale;
 • participa la asigurarea bunei desfasurari a alegerilor locale si generale, cu respectarea legislatiei in vigoare;
 • participa la elaborarea unor lucrari de complexitate sau importanta deosebita;
 • respecta norme de conduita si disciplina prevazute de legislatia in vigoare;
 • reprezinta Primaria in raporturile cu alte institutii, in limitele competentelor stabilite de catre primar;
 • face propuneri cu privire la imbunatatirea activitatii biroului juridic si le inainteaza sefului de birou/Directorului directiei;
 • comunica hotararile judecatoresti ramase definitive catre compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, pentru luarea la cunostinta/punerea in executare;
 • pastreaza confidentialitatea asupra informatiilor si documentelor de care ia cunostinta in exercitarea atributiilor de serviciu potrivit legislatiei in vigoare;
 • formuleaza cereri de chemare in judecata, intampinari si orice alt act procedural necesar, in cauzele avand ca obiect: pretentii (creante rezutate din: furnizarea energiei termice, chirii locuinte sociale, redevente concesiuni, pe care Orasul Navodari le are de recuperat de la terte persoane fizice/juridice), evacuari,  uzucapiuni/accesiuni imobiliare si plangeri contraventionale;
 • reprezinta Orasul Navodari, in baza delegatiei date de catre primar, in fata instantelor de judecata care au fost investite cu solutionarea cauzelor al caror obiect a fost mentionat mai sus, pana la solutionarea definitiva a acestora
 • duce la indeplinire si alte atributii dispuse de catre conducerea Directiei si de catre Primar.

 

3.Atributiile prevazute in fisa postului functiei publice de executie de Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Impozite si taxe locale:

– emite note de plata la ghiseu catre casierie pentru persoane fizice si juridice in cadrul programului de lucru cu publicul;

– primeste, analizeaza in vederea respectarii legalitatii, inregistreaza si opereaza pe calculator declaratiile de impozite si taxe locale si amenzile primite de la persoanele fizice;

– raspunde de pastrarea secretului fiscal privind informatiile la  care are acces in timpul efectuarii atributiilor de serviciu conform reglementarilor legale in vigoare;

– raspunde de legalitatea operatiunilor efectuate in evidentele fiscale in rolurile persoanelor fizice in ceea ce priveste debitarea /scaderea sumelor reprezentand impozite, taxe locale si amenzi contraventionale;

– elibereaza certificate fiscale  la cererea persoanelor fizice;

– arhiveaza actele primite si declaratiile de impozite si taxe;

– indeplineste atributii de agent constatator privind stabilirea si aplicarea de sanctiuni contraventionale conform Codului fiscal la persoane fizice;

– solutioneaza corespondenta repartizata  de la alte institutii publice privind impozitele si taxele locale  pentru  persoane fizice;

– pe perioada concediilor de odihna si medicale inlocuieste si este inlocuit in baza dispozitiilor date de seful ierarhic superior;

– opereaza in evidenta fiscala computerizata scutirile sau reducerile de impozite si taxe locale acordate persoanelor fizice in baza hotararilor de consiliu local.

 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Autoritatea sau instituţia publică………………………………………………………………………….

 

Funcţia publică solicitată:

Data organizării concursului:

Numele şi prenumele candidatului:

Datele de contact ale candidatului (se utilizează pentru comunicarea cu privire la concurs):

Adresă:

E-mail:

Telefon:

Fax:

Studii generale şi de specialitate:

Studii medii liceale sau postliceale:

Instituţia Perioada Diploma obţinută
     
     
     

Studii superioare de scurtă durată:

Instituţia Perioada Diploma obţinută
     
     
     

 

Studii superioare de lungă durată:

Instituţia Perioada Diploma obţinută
     
     
     

 

Studii postuniversitare, masterat sau doctorat:

Instituţia Perioada Diploma obţinută
     
     
     

 

Alte tipuri de studii:

Instituţia Perioada Diploma obţinută
     
     
     

Limbi străine1):

Limba Scris Citit Vorbit
       
       
       

_________________________________________________________________________________

1) Se vor trece calificativele „cunostinte de baza”, „bine” sau „foarte bine”; calificativele mentionate corespund, in grila de autoevaluare a Cadrului european comun de referinta pentru limbi straine, nivelurilor „utilizator elementar”, „utilizator independent” si, respectiv, „utilizator experimentat”

 

Detalii despre ultimul loc de muncă4):

1

2

Persoane de contact pentru recomandări5):

Nume şi prenume Instituţia Funcţia Număr de telefon
       
       
       
       

Declaraţii pe propria răspundere6)

Subsemnatul(a)……………………………….., legitimat(ă) cu CI/BI seria……….numărul……….., eliberat(ă) de……………

la data de…………………………………………. ,

cunoscând prevederile art. 54 lit. i) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că în ultimii 7 ani:

– am fost        □      destituit(ă) dintr-o funcţie publică

– nu am fost       □

şi/sau

–  mi-a încetat     □                   contractul individual de muncă

–  nu mi-a încetat □

pentru motive disciplinare.

Cunoscând prevederile art. 54 lit. j) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că:

– am desfăşurat     □

– nu am desfăşurat □

activităţi de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Acord privind datele cu caracter personal7)

 • Sunt de acord cu transmiterea informaţiilor şi documentelor, inclusiv date cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ale secretarului, în format electronic.
 •  Consimt ca instituţia să solicite organelor abilitate extrasul de pe cazierul judiciar cu scopul angajării şi, în acest sens, am completat şi am depus la dosar cererea pusă la dispoziţie de instituţia organizatoare a concursului, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta.
 • Consimt ca instituţia să solicite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea promovării şi, în acest sens, am completat şi am depus la dosar cererea pusă la dispoziţie de instituţia organizatoare a concursului, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta.
 • Sunt de acord cu prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice şi de cercetare.
 • Doresc să primesc pe adresa de e-mail indicată materiale de’ informare şi promovare cu privire la activitatea instituţiei şi la domeniul funcţiei publice.

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul in declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.

Data…………………………………….

Semnătura……………………………………………

2) Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orice alte categorii de programe IT  pentru care există competenţe de utilizare, precum şi, dacă este cazul, cu informaţii despre diplomele, certificatele sau alte documente relevante care atestă deţinerea respectivelor competenţe.

3) Se vor menţiona în ordine invers cronologică informaţiile despre activitatea profesională anterioară.

4) Se vor mentional calificativele acordate la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani, daca este cazul.

5) Vor fi mentionate numele si prenumele, locul de munca, functia si numarul de telefon.

6) Se va bifa cu „X” varianta pentru care candidatul isi asuma raspunderea declararii

7) Se va bifa cu „X”, in cazul in care candidatul este de acord; in comunicarea electronica va fi folosita adresa de e-mail indicata de candidat in prezentul formular, iar modelul cererii de consimtamant pentru solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar cu scopul angajarii sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen in vederea promovarii se pune la dispozitie candidatului de catre institutia organizatoare a concursului.