Primăria orașulului Năvodari organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante

0
902
primaria-nav

primaria-navIn conformitate cu prevederile art.7 alin. (1) si (4) din Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, actualizata, Primaria orasulului Navodari, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:

 

  • 2 posturi – asistent social debutant – studii superioare de lunga durata cu diploma de licenta in domeniul asistentei sociale – Compartiment Asistenta Sociala;
  • 1 post – asistent social specialist – studii superioare de lunga durata cu diploma de licenta in domeniul asistentei sociale- vechime in specialitatea studiilor-minimum 3 ani – Compartiment Asistenta Sociala;
  • 1 post – ingrijitor varstnici la domiciliu debutant – studii medii – Compartiment protectia persoanelor cu handicap;
  • 1 post- sef centru- absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale – Centru de zi pentru copii si persoane in varsta;
  • 1 post- asistent social specialist- studii superioare de lunga durata cu diploma de licenta in domeniul asistentei sociale – vechime in specialitatea studiilor-minimum 3 ani- Compartiment Centru de zi pentru copii;
  • 1 post- psihopedagog- studii superioare de lunga durata in domeniul psihopedagogiei- 6 luni vechime in specialitatea studiilor- Compartiment Centru de zi pentru copii;
  • 1 post- asistent social specialist- studii superioare de lunga durata cu diploma de licenta in domeniul asistentei sociale – vechime in specialitatea studiilor-minimum 3 ani- Compartiment Centru de zi pentru persoane in varsta;
  • 1 post- asistent medical – studii postliceale- vechime in specialitatea studiilor minim 6 luni- Compartiment Centru de zi pentru copii;
  • 1 post – educator puericultor – studii medii profil pedagogic, curs Puericultura- 6 luni vechime in specialitatea studiilor – Cresa nr. 20;
  • 1 post- asistent medical debutant- studii postliceale- Compartiment Asistenta Medicala Comunitara;

Concursul se organizeaza la sediul Primariei Orasului Navodari, astfel:

– 06.10.2016 ora 13,00 – proba scrisa;

– interviul va avea loc in maximum 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.      Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de Art.3 din Hotararea Guvernului nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale, cu modificarile si completarile ulterioare.

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicarii anunţului in Monitorul Oficial pentru ocuparea unui post vacant.

Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina, in mod obligatoriu, documentele prevazute la art.6 din Hotararea Guvernului nr.286/2011, actualizata.

Conditiile de participare la concurs, tematica si bibliografia stabilita se afiseaza la sediul Primariei Orasului Navodari si pe site-ul Primariei Orasului Navodari www.primaria-navodari.ro.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei orasului Navodari si la secretariatul comisiilor de concurs din cadrul Compartimentului Resurse Umane – telefon 0241/761603 sau 0241/760353.

 

Actele necesare pentru inscrierea la concursul din data de

06.10.2016 (proba scrisa)

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs ( de la Resurse Umane)

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Conditii specifice necesare inscrierii la concursul pentru ocuparea posturilor de ASISTENT SOCIAL DEBUTANT in cadrul Directiei Asistenta Sociala-Compartiment asistenta sociala:

Candidatii trebuie sa aiba:

– studii superioare finalizate cu diploma de licenta in specialitatea asistentei sociale.

 

Conditii specifice necesare inscrierii la concursul pentru ocuparea postului de ASISTENT SOCIAL SPECIALIST in cadrul Directiei Asistenta Sociala-Compartiment asistenta sociala:

Candidatii trebuie sa aiba:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, în domeniul asistentei sociale;
– vechime în specialitatea studiilor necesare: minimum 3 ani.

 

Conditii specifice necesare inscrierii la concursul pentru ocuparea postului de INGRIJITOR VARSTNICI LA DOMICILIU in cadrul Directiei Asistenta Sociala-Compartiment protectia persoanelor cu handicap si a persoanelor varstnice:

Candidatii trebuie sa aiba :

– studii medii si curs de calificare profesionala cu diploma in domeniul ingrijirii persoanelor varstnice la domiciliu.

                  

Conditii specifice pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de SEF CENTRU- Centru de zi pentru copii si persoane in varsta:

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale (conform HG nr.867/2015 Anexa 2, art.9 (4)).

 

Conditii specifice pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de ASISTENT SOCIAL SPECIALIST in cadrul Centrului de zi pentru copii :

Candidaţii trebuie să aiba:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, în domeniul asistentei sociale;
– vechime în specialitatea studiilor necesare: minimum 3 ani.