Anunț de recrutare pentru Club Sportiv Năvodari

0
1234

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI NAVODARI
CLUBUL SPORTIV NAVODARI

A N U N T
De recrutare si selectie pentru ocuparea postului de Administrator – membru in Consiliul de Administratie al CLUBULUI SPORTIV NAVODARI
Consiliului Local al Orasului Navodari,Judetul Constanta, in calitate de Autoritate tutelara a CLUBULUI SPORTIV NAVODARI ,anunta organizarea concursului de selectie/recrutare pentru ocuparea postului de administrator (membru in Consiliul de Administratie) al CLUBULUI, in conformitate cu dspozitiile legale referitoare la administrarea organizatiilor nonprofit si cele referitoare la administrarea entitatilor din domeniul sportului, cu caracter de entitate de utiltate publica..
Procedura se va desfasura cu respectarea principiilor transparentei,liberului acces,obiectivitatii,egalitatii de sanse,nediscriminarii si profesionalismului.
Obiectivele urmarite in cadrul procedurii de evaluare si selectie a candidatilor sunt:Imbunatatirea performantelor in administrarea material a clubului si in activitatea sportiva a clubului si diversificarea competentelor profesionale ale administratorilor prin recrutarea unor persoane experimentate si capabile sa contribuie la mentinerea unui standard ridicat in activitatea manageriala si in cea sportiva.

I. CONDITII GENERALE SI SPECIFICE PENTRU CANDIDATI​​​​
I.1. Conditii generale :​​​​​​​​​
1.Experienta/activitate anterioara de administrare si/sau management in entitati publice (de preferinta) ori private cu obiect de activitate de interes public local.

2.Sa aiba cetatenie romana sau a unui alt stat membru al UE si domiciliul stabil in Romania

3.Sa nu aiba antecedente penale

4.Sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare nevoilor exercitarii functiei,certificata conform legii

5.Sa aiba capacitate deplina de exercitiu

6.Sa cunoasca limba romana scris si citit

7.Sa nu fie incompatibil cu functia respectiva-potrivit legii

8.Sa indeplineasca conditiile specifice pentu ocuparea postului de Administrator-prevazute in Legea sportului nr. 69/2000 actualizata si in Ordonanta nr.26/2000 a fundatiilor si asociatiilor actualizata

I.2. Conditii specifice :
1.Reputatie buna
2.Vechime/activitate minim 5 ani
3.Experienta de conducere/administrare in domeniul public la intreprinderi publice sau instiutii publice sau experienta in consultanta pentru administratie publica locala minim 1 an
4.Capacitatea de analiza si sinteza

Constituie un avantaj cunoasterea mediului local (administratie publica si sport) si experienta anterioara de lucru cu administratia publica locala avand in vedere faptul ca administratia publica locala are rolul de autoritate tutelara si de principal finantator al clubului.

II. CRITERII DE EVALUARE SI SELECTIE LA INTERVIU​​​​​​
1.Experienta in administrarea unor intreprinderi/institutii publice
2.Capacitatea de analiza si sinteza
3.Creativitate si spirit de initiativa
4.Capacitate de solutionare a situatiilor conflictuale
5.Abilitatile de comunicare si utilizare a informatiei
6.Orientarea catre rezultate/spiritul practic
7.Capacitate de luare a deciziilor si de asumare a raspunderii pentru​​ consecintele acestora
8.Capacitatea de negociere

III. DOSARUL DE CANDIDATURA – CONTINUT

1.Opisul documentelor
2.Scrisoarea de interes/intentie
3.CV model European
4. Cazier judiciar in original
5.Copie act identitate
6.Copie act studii/calificari/specializari
7.Dovada experientei manageriale si/sau de administrare
8.Adeverinta medicala
9.Un scurt proiect de plan de administrare conform profilului clubului
Actele in copie vor fi certificate”conform cu originalul” si semnate de candidat.
Selectia si evaluarea va parcurge urmatoarele 3 etape succesive:
1.Evaluarea conformitatii administrative a dosarelor si eligibilitatii candidatilor;evaluarea proiectului de plan de administrare (oferta tehnica).Rezultatul evaluarii va fi “Admis” sau “Respins”.
2.Sustinerea unei probe de verificare a cunostintelor sub forma unui test scris,tip grila cu 20 de intrebari, de catre candidatii admisi la etapa intaia,cu intrebari din domeniul administrarii ONG-urilor si administatiei publice locale si din bibliografia indicata mai jos.Candidatii trebuie sa indice variante de raspuns corecte la cel putin 14 intrebari pentru a lua astfel minim nota 7 si a se califica la proba urmatoare. Rezultatul testului va fi “Admis”(pentru cei care au obtinut minim nota 7) sau :Respins”(pentru cei care nu au obtinut minim nota 7).
3.Sustinerea interviului de catre candidatii care au luat minim nota 7 (sapte) la testul scris tip grila.Candidatii trebuie sa obtina si la aceasta proba minim nota 7 (sapte).
Neindeplinirea baremului la proba scrisa tip grila duce la eliminarea din concurs.Punctajul final va fi media aritmetica a notelor obtinute de fiecare candidat la proba test grila si la cea interviu.Punctajul minim necesar obligatoriu la fiecare dintre cele 2 probe este 7 (sapte).
Se vor prezenta la proba interviu doar candidatii care la testul scris (proba I-a de concurs) au luat minim noa 7 (sapte).
Rezultatul final al procedurii va fi publicat sub forma unui clasament in ordinea descrescatoare a mediei notelor obtinute la cele 2 probe.Candidatii cei mai bine plasati (maxim 5) vor alcatui lista scurta din care se va selecta si numi un administrator.

IV.CANDIDATURILE:
Dosarele de candidatura se vor depune la sediul administrativ al Clubuluii din Orasul Navodari,Strada Constantei,nr.11-la secretariat,in termen de cel mult 20 (douazeci) de zile calendaristice de la data publicarii anuntului de selectie.
Fiecare dosar depus va primi un numar de inregistrare cu data si ora depunerii.Depunerile se fac zilnic in intervalul orar 10,00-14,00 insotite de o cerere de inregistrare a candidaturii-in 2 exemplare.
Pe fiecare dosar de candidatura se va mentiona textul scris”Candidatura pentru functia de Administrator al Clubului Sportiv Navodari ”,numele si prenumele candidatului,domiciliul,numar de telefon de contact,adresa de mail pentru corespondenta.
Verificarea,evaluarea si selectia dosarelor se va realiza in termen de 3 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a acestora.
Rezultatele evaluarii dosarelor se vor publica/comunica in termen de 48 de ore de la incheierea acestei etape prin afisare pe portalul clubului.
Candidatii declarati admisi la Etapa I-a se vor prezenta la proba scrisa la data si ora programate (si care le vor fi comunicate pe mail si se vor afisa pe site).
Candidatii care au promovat proba I-a (testul scris) vor fi programati la interviu in ordine alfabetica fiecare urmand sa aiba la dispozitie maxim 20 de minute pt aceasta proba.Programarea se va comunica cu minim 24 de ore inainte de interviu.
Toate probele se vor desfasura la sediul administrativ al Clubului din Navodari.
Rezultatele fiecarei probe vor fi postate si pe site-ul clubului.
Eventualele contestatii se vor depune in scris la sediul clubului in termen de 48 de ore de la afisarea/comunicarea rezultatelor.Oricare concurent poate depune o contestatie cu privire la modul in care au fost notate prestatiile proprii in cadrul celor 2 probe (test+interviu).
Orice eventuala decalarare a termenelor va fi afisata pe site in timp util.
Se recomanda potentialilor candidati sa urmareasca zilnic acest site la rubrica”Anunturi Concursuri”.

Bibliografie:
Legea sportului nr.692000 actualizata
Ordonanta 26/2000 a fundatiilor si asociatiilor actualizata
Legea 215/2001 actualizata a administratiei publice locale
Legea finantelor publice locale actualizata
OMFP 400/2015 privind controlul financiar si controlul intern managerial

CONSILIUL LOCAL NAVODARI

ANUNT PUBLIC DE SELECTIE

Consiliul Local al Orasului Navodari,in calitate de Autoritate tutelara a CLUBULUI SPORTIV NAVODARI ,in conformitate cu dispozitiile legale privind asociatiile si fundatiile si cu clele din Legea sportului nr.69/2000 lanseaza procedura publica de selectie/recrutare pentru postul de:
ADMINISTRATOR(membru in Consiliul de Administratie)
Dosarele de candidatura se pot depune la secretariatul clubului de la sediul administrativ din Navodari,Str.Constantei,nr.11, in termen de maxim 20 de zile de la data publicarii anuntului,zilnic de luni pana joi inclusiv,intre orele 10,00 si 14,00
Toate informatiile de detaliu referitoare la procedura si etapele selectiei sunt afisate pe site-ul clubului la adresa ________________________ la rubrica “ANUNTURI CONCURSURI”.
Atat verificarea dosarelor cat si probele concursului de selectie(una scrisa tip test grila si una orala tip interviu ) se vor desfasura la sediul sclubului.
Data si ora fiecarei probe se vor afisa pe site dupa validarea dosarelor de candidatura.

CONSILIUL LOCAL NAVODARI