Primăria Orașului Năvodari, județul Constanța organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:

0
2270

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI, JUDEȚUL CONSTANȚA

 

Anunță:

În conformitate cu prevederile art.7 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, Primăria Orașului Năvodari, județul Constanța organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:

 • 2 posturi – educator – studii superioare de scurtă durată/ studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență (sau adeverință echivalentă) în domeniul asistență socială, psihologie, științele educației (pedagogia învățământului primar și preșcolar sau psihopedagogie specială) și certificat de absolvire modul psihopedagogic, vechime în muncă minim 6 luni – Creșa nr.20 – Direcția Asistență Socială;
 • 1 post – muncitor necalificat II – studii generale/medii – Cantina de ajutor social – Direcția de Asistență Socială;
 • 1 post – muncitor calificat/bucatar – treaptă profesională III – studii generale/medii, diplomă/certificat de calificare profesională de bucătar, cu vechime în meserie de minim 10 ani – Cantina de ajutor social – Direcția de Asistență Socială;
 • 1 post – îngrijitoare – studii generale – Creșa nr.20 – Direcția de Asistență Socială;
 • 1 post – spălătoreasă – studii generale – Creșa nr.20 – Direcția de Asistență Socială;
 • 1 post– educator – studii superioare de scurtă durată/ studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență (sau adeverință echivalentă) în domeniul științelor socio-umane, modul psihopedagogic, vechime în specialitatea studiilor minim 1 an – Centrul de Zi pentru Copii – Direcția Asistență Socială;

Concursul se organizează la sediul Primăriei Orașului Năvodari, astfel:

– 21.10.2019, ora 10.00- proba scrisă pentru posturile vacante de: educator, muncitor calificat/bucătar-tr.prof.III;

– 21.10.2019, ora 14.00- proba practică pentru posturile vacante de muncitor calificat/bucătar-tr.prof.III, muncitor necalificat II, îngrijitoare, spălătoreasă;

– interviul va avea loc în maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Art.3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale, cu modificările și completările ulterioare.

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de la data de 26.09.2019 până la data de 10.10.2019, inclusiv.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.6 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, actualizată.

Condițiile generale și specifice de participare la concurs și bibliografia stabilită se afișează la sediul Primăriei Orașului Năvodari și pe site-ul Primăriei Orașului Năvodari www.primaria-navodari.ro.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei orașului Năvodari și la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului Resurse Umane – telefon 0241/761603 sau 0241/760353.

 Actele necesare pentru inscrierea la concursul din data de

21.10.2019- proba scrisa si proba practica

 

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs ( de la Resurse Umane)

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

 1. g) curriculum vitae

2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Conditii specifice pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de educator, in cadrul Cresei nr.20 – Directia de Asistenta Sociala:

Candidaţii trebuie sa aiba:

– studii superioare de scurtă durată/studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență (sau adeverință echivalentă) în domeniul asistență socială, psihologie, științele educației (pedagogia învățământului primar și preșcolar sau psihopedagogie specială);

– certificat de absolvire modul psihopedagogic;

– vechime in munca minim 6 luni.

Conditii specifice pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de muncitor necalificat, II, in cadrul Cantinei de ajutor social – Directia de Asistenta Sociala:

Candidaţii trebuie sa aiba:

– studii generale/medii.

Conditii specifice pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de muncitor calificat/bucatar, tr. prof. III, in cadrul Cantinei de ajutor social – Directia de Asistenta Sociala:

Candidaţii trebuie sa aiba:

– studii generale/medii;

– diplomă/certificat de calificare profesionala – de bucatar;

– vechime in meserie de minim 10 ani.

Conditii specifice pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de ingrijitoare, in cadrul Cresei nr.20 – Directia de Asistenta Sociala:

Candidaţii trebuie să aiba:

– studii generale.

Conditii specifice pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de spalatoreasa, in cadrul Cresei nr.20 – Directia de Asistenta Sociala:

Candidaţii trebuie să aiba:

– studii generale.

Conditii specifice pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de educator in cadrul Centrului de Zi pentru Copii:

Candidaţii trebuie sa aiba:

– studii superioare de scurtă durată/studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență (sau adeverință echivalentă) în domeniul științelor socio-umane, modul psihopedagogic;

– vechime necesară în specialitatea studiilor minim 1 an.

            Bibliografia pentru ocuparea postului de educator, in cadrul Cresei nr.20 – Directia de Asistenta Sociala:

 

 1. Legea nr.53/2003- Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – Titlul II – Cap. II, III, IV, V;
 2. Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ – PARTEA VIII Servicii publice TITLUL I Principiile si clasificarea serviciilor publice: Art. 580 585;
 1. H.G. 1252 / 2012 privind Metodologia de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara: Cap.III, Art. 34 – 42, Cap.IV Art.43;
 2. Legea asistentei sociale nr.292 / 2011;
 3. Legea nr.272 / 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata: Cap. I – III ; Cap. V – VII ; Cap. XI – XII;
 4. Repere fundamentale in invatarea si dezvoltarea timpurie a copilului de la nastere pana la 7 ani, Ordinul Ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului nr.3851/2010. Reperele si indicatorii pentru grupa de varsta 19-36 luni;
 1. Curriculum pentru educatia timpurie a copiilor cu varsta cuprinsa intre nastere si 3 ani, Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, 2008;
 1. Ghidul pentru educatia timpurie a copiilor de la nastere pana la 3 ani, Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului – Cap.IV, pag.20-101.

 Bibliografia pentru ocuparea postului de muncitor calificat/bucatar, tr. prof.III, in cadrul Cantinei de ajutor social – Directia de Asistenta Sociala:

 1. Legea nr.53/2003- Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – Titlul II – Cap. II – Executarea contractului individual de munca;
 2. HOTĂRÂRE nr. 924/2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare;
 3. Ordinul MMJS nr.29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale – Anexa 9Standarde minime de calitate pentru cantina sociala :
 • MODULUL II – ACORDAREA SERVICIILOR, STANDARD 1 – FURNIZAREA HRANEI
 • MODUL III – PREPARAREA ŞI SERVIREA HRANEI
 • MODUL IV – DREPTURILE BENEFICIARILOR

 

Bibliografia pentru ocuparea postului de educator, in cadrul Centrului de Zi pentru Copii – Directia de Asistenta Sociala:

 

 1. Legea nr.53/2003- Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – Titlul II – Cap. II, III;
 2. Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ – PARTEA VIII Servicii publice TITLUL I Principiile si clasificarea serviciilor publice: Art. 580 585;
 3. H.G. 1252 / 2012 privind Metodologia de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara: Cap.III, Art. 34 – 42, Cap.IV Art.43;
 4. Legea asistentei sociale nr.292 / 2011;
 5. Legea nr.272 / 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata: Cap. I – III ; Cap. V – VII ; Cap. XI – XII;
 6. Repere fundamentale in invatarea si dezvoltarea timpurie a copilului de la nastere pana la 7 ani, Ordinul Ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului nr.3851/2010. Reperele si indicatorii pentru grupa de varsta 19-36 luni;
 7. Curriculum pentru educatia timpurie a copiilor cu varsta cuprinsa intre nastere si 3 ani, Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, 2008;
 1. Ghidul pentru educatia timpurie a copiilor de la nastere pana la 3 ani, Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului – Cap.IV, pag.20-101.