HOTĂRÂRE nr. 935 din 5 noiembrie 2020 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

 

EMITENT: Guvernul

PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1042 din 6 noiembrie 2020

Data Intrarii in vigoare: 09 Noiembrie 2020

Ţinând seama de măsurile adoptate prin Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 52/2020 privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

  

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

ART. I

Anexele nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 945 din 14 octombrie 2020, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 2, articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ART. 3

În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spaţiile publice deschise.”

2. La anexa nr. 2, articolul 4 se abrogă.

3. La anexa nr. 3 articolul 1, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:

„1^1. se interzice desfăşurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private;”

4. La anexa nr. 3 articolul 2 alineatul (1), după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:

„1^1. în toate localităţile se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 23,00-5,00, cu următoarele excepţii motivate de:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;

b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;

c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie.”

5. La anexa nr. 3 articolul 2, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:

„(1^1) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la alin. (1) pct. 1^1 lit. a), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator ori o declaraţie pe propria răspundere.

(1^2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la alin. (1) pct. 1^1 lit. b)-d), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.

(1^3) Declaraţia pe propria răspundere, prevăzută la alin. (1^2), trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura.”

6. La anexa nr. 3 articolul 6, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:

„2^1. măsurile prevăzute la pct. 1 şi 2 se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;”

7. La anexa nr. 3 articolul 6, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„5. prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepţia celor prevăzute la pct. 2^1, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 metri între mese şi participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, şi cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;”

8. La anexa nr. 3, după articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:

„ART. 6^1

(1) În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi să desfăşoare activitatea în intervalul orar 5,00-21,00.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în intervalul orar 21,00-5,00, operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), unităţile farmaceutice, benzinăriile şi operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu îşi pot desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară.”

9. La anexa nr. 3, după articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu următorul cuprins:

„ART. 10^1

(1) În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă activitatea pieţelor agroalimentare în spaţii închise, târgurilor, bâlciurilor, pieţelor mixte şi volante şi a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Prin excepţie de la alin. (1), se permite activitatea pieţelor agroalimentare ce pot fi organizate în zone publice deschise, cu respectarea normelor de protecţie sanitară.”

10. La anexa nr. 3 articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ART. 11

(1) În condiţiile art. 5 alin. (2) lit. d) şi alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, ale celor stabilite prin Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă, prin Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, cu completările ulterioare, pentru angajatorii din sistemul privat, autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi regiile autonome, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu un număr mai mare de 50 de salariaţi, este instituită obligaţia organizării programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, în condiţiile legii.

(2) În situaţia în care nu se poate desfăşura activitatea de către salariat în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu şi în vederea evitării aglomerării transportului public, instituţiile şi operatorii economici publici şi privaţi prevăzuţi la alin. (1) organizează programul de lucru astfel încât personalul să fie împărţit în grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferenţă de cel puţin o oră.”

11. La anexa nr. 3 articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ART. 13

(1) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 1 pct. 1 şi 1^1 se urmăreşte de către Ministerul Afacerilor Interne.”

12. La anexa nr. 3 articolul 13, după alineatul (14) se introduce un nou alineat, alineatul (14^1), cu următorul cuprins:

„(14^1) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 6^1 se urmăreşte de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.”

13. La anexa nr. 3 articolul 13, după alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (21^1), cu următorul cuprins:

„(21^1) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 10^1 se urmăreşte de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Afacerilor Interne.”


ART. II

Măsurile prevăzute la art. I se aplică începând cu data de 9 noiembrie 2020.