Proiecte de hotărâri pentru ședința ordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 20.12.2023

0
646

1.     Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului de executie bugetara la 30.09.2023

2.     Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024

3.     Proiect de hotărâre cu privire la completarea si modificarea Regulamentului pentru instituirea        taxei speciale pentru promovarea turismului in zona Mamaia Nord a orasului Navodari, aprobat prin HCL nr.324/22.12.2022

4.     Proiect de hotărâre privind stabilirea sumei maxime pentru anularea creantelor fiscale aflate in sold la 31.12.2023

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis reprezentand reducerea cu 50% a impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren, prevazut de art.456 alin.(4) si 464 alin.(4) din Legea227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, la bugetul local al Orasului Navodari,  pentru persoanele fizice si juridice care detin in proprietate cladiri si care sunt utilizate pentru prestare de servicii turistice pentru o perioada de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate in cursul unui an calendaristic, pentru anii 2024-2026

6.     Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Orasului Navodari in conformitate cu Legea nr.296 din 26 octombrie 2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung, cu modificarile si completarile ulterioare si aprobarea Organigramei si a Statului de Functii ale aparatului de specialitate al Primarului Orasului Navodari

7.     Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale ááAdministratieññ din aparatul de specialitate al Primarului Orasului Navodari

8.     Proiect de hotarare privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata si inregistrate la Primaria Oras Navodari, prevazute in anexa, pentru care se asigura asistenta si reprezentare de catre cabinete de avocatura    

9.     Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea ajustarii tarifului de depozitare si neutralizare a deseurilor menajere si asimilate

10.  Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General (P.U.G) al orasului Navodari aprobat prin HCL nr.42/25.08.1994 si a Regulamentului de Urbanism aferent PUG etapa II a, aprobat prin HCL nr.69/12.05.2004 pana la intrarea in vigoare a noului Plan Urbanistic General, dar nu mai tarziu de data 31.12.2026                                

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii actului aditional nr.3 la contractul de achizitie publica nr.15990/12.02.2018

12.  Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 și anexei nr. 1 la HCL Năvodari nr. 198/26.08.2019 cu privire la transmiterea în concesiune către RAJA SA Constanța a rețelei de canalizare menajeră strada Nuferilor între POD CFR și strada Corbului, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare

13.  Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 și anexei nr. 1 la HCL Năvodari nr. 199/26.08.2019 cu privire la transmiterea în concesiune către RAJA SA Constanța a rețelei de canalizare menajeră strada Liniștei și extinderea canalizării menajere alee din strada Liniștii, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare

14.  Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea unor contracte de inchiriere pentru locuintele situate in orasul Navodari, str. Pescarusului nr.88, bl. SP2

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2024, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii 416/2001, cu modificările și completările ulterioare

16.  Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea unui contract de inchiriere pentru locuinta sociala situata in Orasul Navodari, str. Sanatatii, Camin nr.1, camera 46 C

17.  Proiect de hotarare privind modificarea listei de prioritati pentru anul 2023 cuprinzand persoanele care vor beneficia de locuinte sociale si aprobarea listei de repartizare cuprinzand solicitantii indreptatiti sa primeasca o locuinta sociala prin inchiriere in anul 2023

18.  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 62 mp, situat in Navodari, strada Sperantei FN, judetul Constanta.

19.  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 1812 mp, situat in Navodari B-dul Navodari FN, judetul Constanta

20.  Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal in vederea modificarii indicatorilor urbanistici cu scopul obtinerii unui regim de inaltime mai mare D+P+11E

21.  Proiect de hotarare cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, strada D9 f, lot 1, judetul Constanta

22.  Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism „Reactualizare PUZ ANSAMBLU LOCUINTE PARCELA A 277/77 „investitor SC MANHATTAN  DEVELOPMENT SRL

23.  Proiect de hotarare cuprivire la aprobarea insusirii si completarii domeniului public cu bunurile inscrise in Actul aditional nr.2972/14.01.2021 la Protocolulnr.56779/28.06.2018 de predare – primire a investitiilor realizate prin Programul Operational Sectorial Mediu de catre RajaS.A. Constanta pentru Unitatea Administrativ Teritoriala Oras Navodari.

24.  Proiect de hotarare cu privire la vanzarea locuintei situata in navodari, strada Pescarusului, nr. 88, Bloc. SP1, Judetul Constanta.

25.  Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unor loturi de teren situate in Navodari, strada Postei lot 1, lot 2 si lot 3, judetul Constanta