Primăria Năvodari vă aduce la cunoștință hotărârea Consiliului Local nr. 275/18.12.2019 cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020

0
3737

Descarcă aici HCL 275 din 18.12.2019

Consiliul Local Năvodari, întrunit in şedinţa ordinara din data de 18.12.2019 in conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) si art. 134 alin. (1) lit. “a”, alin. (2), alin. (3) lit. “a”, alin. (5), art. 137, art. 138 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            Luând in dezbatere:

Referatul de aprobare al Primarului Orasului Navodari, proiectul de hotarare initiat de catre acesta, referatul compartimentului de specialitate, avizele comisiilor de specialitate;

Luand in considerare: Dispoziţiile art.9 pct 3 al Cartei Europene a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 oct.1985 si ratificata prin Legea nr.1999/1997;

In conformitate cu prevederi legale: – art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) si (2) si art. 139 alin. (2) din Constituţia României, republicată;

– art.20, alin.1, lit.b si art.30 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale ,cu modificarile si completarile ulterioare;

– art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica ;

– Titlul IX Impozite si taxe locale din Legea 227/2015 privind Codul fiscal,împreuna cu H.G. 1/2016 pentr aprobarea Normelor metodologice; Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala; Ordonanţa de Urgenta a Guvernului 80/2013 privind taxele judiciare de timbru; Ordonanţa Guvernului 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările si completările ulterioare; Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

Analizând Nomenclaturile stradale aprobate de Consiliu Local Năvodari, precum si Planul Urbanistic general aprobat prin HCL 42/1994;

Ţinând seama de necesităţile de creştere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul fiscal 2020 in scopul finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum si condiţiile locale specifice zonei, pe de alta parte;

Ţinând seama de prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea de acte normative, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art.129 alin.1,alin.4 lit.c ,art.l39 alin. 1, art. 196 alin.l lit.a, si art. 197 din OUG. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂŞTE:

            ARTICOLUL 1 – (1) Aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2020.

(2) Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor si taxelor locale, taxele speciale si amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Oraşului Năvodari sunt prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotarare.

            ARTICOLUL 2 – Prezenta hotarare se completează cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul fiscal;

            ARTICOLUL 3 Compartimentul Autoritate Tutelara, Relatia cu Consiliul Local va comunica prezenta hotarare: Institutiei Prefectului – Judetul Constanta, Primarului Orasului Navodari, Viceprimarului Orasului Navodari, Directiei Economice, Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat, Biroului Juridic, Biroul Disciplina in constructii, S.P.C.L.P. Năvodari, Copartimentul Relatii Publice.

Hotararea a fost adoptata cu 18 voturi „PENTRU”, 0 voturi „IMPOTRIVA”, 0 „ABTINERI”, la sedinta fiind prezenti 18 consilieri din 19 consilieri in functie.

 

     Vă informăm că hotărârile adoptate de Consiliul Local Năvodari pot fi consultate în secțiunea Monitorul Oficial Local – Hotărârile autorității deliberative.