Centralizator nominal cu rezultatele la proba scrisa a concursului organizat in data de 29.08.2022 (proba scrisa) pentru ocupare posturi contractuale vacante

0
594

În conformitate cu prevederile Art.30 alin.3 din Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică urmatoarele rezultate ale probei scrise la concursul din data de 29.08.2022 (proba scrisă):

 

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE:

Top of Form

Nr. crt. Nume și prenume candidat Postul pentru care candidează/

Compartiment

Medie punctaj proba scrisă Rezultat proba scrisă

 

1 Păduraru Lavinia Ana-Maria educator, studii superioare – Compartiment: Centrul de zi pentru copii 71,33 ADMIS
2

 

Iordache Raluca referent debutant, studii medii, – Compartiment: Expert pentru Problemele Romilor 52,66 ADMIS

Cu drept de contestație până în data de 30.08.2022, ora 13.30, conform art. 31 din HG 286/2011:

” După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.”

Interviul se va susține în data de 31.08.2022, ora 09.00, la sediul Primăriei oraș Năvodari din str. Dobrogei nr. 1.

 

Afișat astăzi 29.08.2022, ora 13.30.

 

Secretar comisie,

Insp. Asistent, Comp. Resurse Umane

Abagiu Ioana Maria