ANUNT SELECTIE PARTENERI

0
1834

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma), prin implementarea de măsuri integrate

Profilul partenerilor:

Avand in vedere activitatile eligibile in cadrul proiectului, precum si necesitatile identificate de Primarie in calitate de solicitant, partenerii vor putea fi ONG-uri sau companii private cu competente si experienta relevanta in cel putin unul din domeniile vizate de activitatile proiectului.

Conditii generale de eligibilitate (Orientati Generale privind Oportunitatile de Finantare in cadrul POCU 2014-2020)

Partenerii nationali sunt entitati legal constituite in România, cu personalitate juridica (cu exceptia Persoanelor Fizice Autorizate, intreprinderi individuale sau echivalent, care nu sunt eligibile) ce desfasoara activitati relevante in cadrul proiectului si au in obiectul de activitate/statut si activitatea/activitatile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri;

Partenerii nu trebuie sa se afle in situatiile de excludere prevazute in cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitantilor mentionate de mai jos;

Partenerii nationali trebuie sa fie implicati in cel putin o activitate relevanta. Prin activitate relevanta se intelege aceea activitate care contribuie in mod direct la atingerea indicatorilor (de exemplu: formare profesionala, informare si consiliere profesionala, programe de tipul „a doua sansa”, incluziune sociala, masuri pentru ocupare, educatie preuniversitara/universitara, economie sociala, etc).

Partenerii nationali sunt obligati sa contribuie financiar la realizarea proiectului prin asigurarea unei parti din cota de cofinantare a proiectului. Ratele de cofinantare sunt prezente in Ghidul Solicitantului Conditii Generale – descarcabil de pe site-ul www.fonduri-ue.ro

Partenerul nu poate participa la procedura de selectie daca:

 • este in incapacitate de plata/ in stare de insolventa, conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiara si insolventa unitatilor administrative teritoriale, respective conform Legii nr.85/2014 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz;
 • a suferit condamnari definitive datorate unei conduite profesionale indreptata impotriva legii, decizie formulata de o autoritate de judecata ce are forta de res judicata;
 • se afla in stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciara, are incheiate concordate, si-a suspendat activitatea in ultimii 2 ani dinaintea depunerii cererii de finantare sau face obiectul unei proceduri in urma acestor situatii sau se afla in situatii similare in urma unei proceduri de aceeasi natura prevazute de legislatia sau de reglementarile nationale;
 • reprezentantii sai legali/structurile de conducere si persoanele care asigura conducerea solicitantului au comis in conduita profesionala greseli grave, demonstrate in instanta, pe care autoritatea contractanta le poate justifica;
 • se incadreaza, din punct de vedere al obligatiilor de plata restante la bugetele publice, intr- una din situatia in care obligatiile de plata nete depasesc 1/12 din totalul obligatiilor datorate in ultimele 12 luni, in cazul certificatului de atestare fiscala emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
 • reprezentantii sai legali/structurile de conducere si persoanele care asigura conducerea solicitantului au fost condamnati printr-o hotarare cu valoare de res judicata pentru frauda, coruptie, participare la o organizatie criminala sau la orice alte activitati ilegale in detrimentul intereselor financiare ale Comunitatilor;
 • solicitantul si partenerul/partenerii si/sau reprezentantii lor legali/structurile de conducere a acestora si persoanele care asigura conducerea solicitantului/partenerului/partenerilor se afla in situatia de conflict de interese sau incompatibilitate, asa cum este definit in legislatia nationala si comunitara in vigoare
 • se face vinovat de declaratii false in furnizarea informatiilor solicitate de AM/OI POCU responsabil sau nu a furnizat aceste informatii.

Capacitatea operationala:

Fiecare partener are experienta in implementarea a cel putin 1 proiect cu finantare nerambursabila si/sau experienta de cel putin 6 luni in domeniul activitatilor proiectului la care va participa.

Capacitatea financiara a parteneriatului

Se stabileste ca valoare maxima a finantarii nerambursabile care poate fi accesata de fiecare organizatie din cadrul parteneriatului in functie de tipul organizatiei.

 1. Institutii publice

Nu se evalueaza cifra de afaceri. Valoarea asistentei financiare solicitate este data de valoarea bugetului alocat activitatilor de care este responsabila institutia publica in cadrul proiectului.

 1. Organizatii Neguvernamentale (ONG) cu vechime mai mare de 1 an

Valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitate = maxim suma veniturilor totale pe ultimii 3 ani fiscali (n-1, n-2 si n-3) conform situatiilor financiar – contabile (balanta, bilant contabil) SAU maxim 30% din valoarea asistentei financiare nerambursabile totale3.

 1. Societati Comerciale (SC) cu vechime mai mare de 1 an

Valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitate = maxim suma cifrelor de afaceri/suma veniturilor totale pe ultimii 3 ani fiscali (n-1, n-2 si n-3) conform situatiilor financiar – contabile (balanta, bilant contabil) SAU maxim 30% din valoarea asistentei financiare nerambursabile totale 4.

 1. Organizatii Neguvernamentale cu vechime mai mica de 1 an

Valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitate = maxim 20% din valoarea asistentei financiare nerambursabile totale

 1. Societati Comerciale cu vechime mai mica de 1 an

Valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitate = maxim 20% din valoarea asistentei financiare nerambursabile totale

Fiecare partener va suporta contributia proprie la cheltuielile eligibile, proportional cu valoarea cheltuielilor eligibile aferente activitatilor pe care le va implementa si conform ratelor de cofinantare prezente in Ghidul Solicitantului Conditii Generale – descarcabil de pe site-ul www.fonduri-ue.ro

Partenerul va suporta 100% cheltuielile neeligibile rezultate din implementarea proiectului.

Conditiile de eligibilitate si capacitatea operationala reprezinta criterii ELIMINATORII

Conditii specifice:

Experienta relevanta, dovedita de fisa partenerului, va fi semnata si stampilata de reperezentantul legal al institutiei.

Descarcă aici anunțul de selecție parteneri din 05 05 2017 în format PDF