Update 19.05.2021

ANUNT 2021 DEPUNERE OFERTE 24 MAI

Conţinutul anunţuluide participare prin procedură simplificată proprie este următorul:Orașul Năvodari, cu sediul în Str. Dobrogei nr. 1, tel.0241760353, email: secretariat@primarianavodari.ro, organizează în data de 20.05.2021, ora 09.00, procedura simplificată proprie privind atribuirea contractului având ca obiect ,,SERVICIUL DE SALVARE ACVATICĂ SALVAMAR ȘI PRIM AJUTOR PE PLAJELE DIN ORAȘUL NĂVODARI PENTRU SEZONUL ESTIVAL 2021.Cod CPV75252000 7 Servicii de salvare.Valoarea estimată este de 1.344.537,81 lei fără TVA.Durata contractului va fi dela 01.06.202115.09.2021.CONDIŢII DE PARTICIPARE Ofertanţii trebuie să îndeplinească condiţiile de participare prezentate:A. Condiții de participareA.1. Situațiapersonală a ofertanțilorinclusiv cerințele referitoare la înscriereaîn registrul comerțuluisau al profesiei.A.1.1.Situatia personală a candidatului sau ofertantuluiCerința1): Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164169 și art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată.Modalitatea de îndeplinire:Completare și prezentarea unei Declarații privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164169 și art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată.În cazul în care mai mulți ofertanțiparticipă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea cerinței se demonstrează de fiecare ofertant în parte.NOTA: Documentele se prezintă în original .Cerința 2): În conformitate cu prevederile art. 9 alin. 1 lit. b) din Hotărârea de Guvern nr. 1.136 din 18 septembrie 2007pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea serviciilor publice de salvare acvatică salvamar şi a posturilor de prim ajutor pe plajă, cu modificările și completările ulterioare, prestatorul trebuie să fie/aibă statutul desocietate civilă profesională de salvatori acvatici sau organizație neguvernamentală care are ca scop salvarea acvatică şi care va punela dispoziție echipele necesare desfășurării activității de salvare acvatică:,,ART. 9

(1) Serviciile de salvare acvatică salvamar şi posturile de salvare acvatică salvamar îşi constituie echipele de salvatori acvatici astfel:a)(…).b) prin încheierea de contracte de prestări de servicii cu societățicivile profesionale de salvatori acvatici sau cu organizaţii neguvernamentale care au ca scop salvarea acvatică şi care pun la dispoziţie echipele necesare desfășurăriiactivitățiide salvare acvatică.Cerința nr. 3. Prezentarea certificatului constatator prin care ofertantuliși îndeplineșteobligațiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat și bugetul local (buget local, buget de stat, etc.); cerința se consideră îndeplinită dacă ofertantulîși îndeplinește obligațiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate, ori prin alte modalități de stingere a acestora saubeneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea acestora ori de alte facilități în cedarea plății acestora, inclusiv a eventualelor dobânzi acumulate sau a amenzilor. Din certificatul/certificatele prezentate trebuie sa reiasă că ofertantul nu are datoriirestante la momentul prezentării lor.Modalitatea de îndeplinire:a. Certificat de atestare fiscală emis de M.F.P. A.N.A.F. Administrația Finanțelor Publice a județului unde îșidesfășoarăactivitatea, de plata a datoriilor cătrebugetul de stat consolidat;b. Certificat de atestare fiscală emis de Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, de plată a datoriilor către bugetul local.În cazul în care mai mulți ofertanțiparticipă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea cerinței se demonstrează de fiecare ofertantîn parte.NOTA: Documentele se prezintă în original /copie lizibilă semnată de ofertant cu mențiunea “conform cu originalul”.Cerințanr. 4. Neîncadrarea în dispozițiile art. 59 și ale art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Ofertanții vor depune Declarația privind neîncadrarea în dispozițiile art. 60 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare privind achizițiile publice. Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante sunt: CHELARU FLORINPrimar, TIRSOAGA VIORICAsecretar oras, MITRAN MARGARETAdirector executiv, GEORGIANA COTIGIAhitect sef, NEACSU VASILICA Director Executiv, CONSTANTIN PETRICA ADRIAN Director Executiv, MITRAN MARIANA Sef Serviciu, SINESCHI MARIANA Sef Birou, CIOCAN GEORGIANA SORINA Sef Birou, SCARLAT CERASELA Sef Serviciu, OANCEA AURAIONELIA Sef Serviciu, DINICU CONSTANTINSef Serviciu, BROASCA LUMINITA Sef Serviciu, ION CLAUDIA Sef Serviciu, NECULA CONSTANTIN Director Executiv, CHIRU DANIELA Director Executiv, BROASCA LUMINITA Sef Serviciu, LAZAR FLORIAN Sef Serviciu. Consilieri locali: MARA LILIANA, STAN LIVIU MARIAN, CHIEZIS LILIANA, ZIDARU GHEORGHE CIPRIAN, GEORGE COJOCARIU, CRISTIAN GELU ROSCA, ALEXANDRU MARIUS COMSA, NICHITA RAFAEL, ANAMARIA OPREA, MARIUS STEFANITA ANTONARU, DORIN CORNIA, FLOREA ION, VALENTIN VULPE, DAN CRISTIAN BALASA, DUMITRASCU COSTEL AURELIAN, NICOLAE MATEI, DUMITRESCU DANIEL, ALIN IULIAN VASILE, COSTIN ADRIAN ILINCA, IANY LASCU.Modalitatea de îndeplinire: Completare și prezentare în original a Formularului din secțiunea Modele formulare. Se va prezenta Declarație privind neîncadrarea în prevederileart. 59 șiart.

60, respectivSecțiunea 4, capitolul II din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.În cazul în care mai mulți ofertanțiparticipă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea cerinței se demonstrează de fiecare ofertantîn parte.NOTA: Documentele se vor prezenta în original semnate de ofertant, asociat, terț susținător și / sau subcontractant.B. Capacitatea de exercitare a activității profesionaleCerința 1) Ofertanțiice depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că acesta este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.Modalitatea de îndeplinire: Se vor prezenta documentele de înregistrare / documente echivalente emise în țara de rezidență, trebuie să fie valabile la data prezentării. Ofertantultrebuie să aibăobiectul de activitate corespondent al obiectului prezentului contract.În cazul unei asocieri, terții susținători, subcontractanți, fiecare este obligat să prezinte documentele din această secțiune.Se vor prezenta documente justificative privitoare înregistrarea ofertatului.Informațiile cuprinse în cuprinsul acestor documente justificativetrebuie să fie reale, valabile la data prezentării acestuia.Din acest document, trebuie să rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în documentul prezentat.NOTA: Documentele se prezintă în original /copie lizibilă semnată de ofertant cu mențiunea “conform cu originalul”.C. Propunerea tehnicăPropunerea tehnică se va elabora respectând întocmai cerințeledin documentația de atribuire, din caietului de sarcini şi se va prezenta conform specificațiilorRegulamentului pentru organizarea si funcționareaposturilor de salvamar si prim ajutor din Năvodari(descrierea modului de prestare a serviciuluide salvamar inclusiv modul de organizare ), cu respectarea prevederilor legale, acestea fiind considerate minime și obligatorii.Ofertatul va prezenta în cuprinsul propunerii tehnice olista cu dotările (echipamente tehnice) de care poate dispunesau la care are accesofertantul pentru realizarea contractului de achiziție publică de prestări servicii.Ofertantul va prezenta în propunerea tehnică și o declarație angajament, în care va specifica că, pe perioada derulării contractului, va pune la dispoziție tot personalul conform Caietuluide sarcini.Pe toată perioada de prestare a serviciului, conform anexei 2 la caietul de sarcini, ofertantul este obligat să dețină / să poată prezenta sub sancțiunea rezilierii contractului următoarele documente:

1. Certificat de salvator acvatic, eliberat de o instituțieacreditata ce are ca obiect de activitate organizarea de cursuri de atestare in meseria de salvamar conform prevederilor art. 7 alin. (2) din anexa la HG nr. 1136/2007; 2. Personalul care conduce ambarcațiunileva dețineobligatoriu Brevet sau Certificat de capacitate corespunzătortipului de ambarcațiune, conform Ordin 534/2007 pentru aprobarea regulamentului privind criteriile minime de pregătiresi perfecționaresi condițiilede obținerea certificatelor internaționalede conducătorde AMBARCATIUNE de agrement. 3. Personalul de prim ajutor va prezenta diploma/certificate de absolvire care sa ateste pregătireaprofesionala.NOTA: Documentele prezentate trebuie sa fie emise de beneficiar și se prezintă în original /copie lizibilă semnată de ofertant cu mențiunea “conform cu originalul”.Ofertantul are obligațiade a face dovada conformitățiiserviciilor cu cerințeleprevăzutein caietul de sarcini, si va indica, motivat, în cuprinsul acesteia care informații din propunerea tehnică sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Ofertanții au obligația de a indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, protecția mediului conform: Legea privind securitatea și sănătatea în muncă nr.319/2006, HG nr.1091/2006 cerințe minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă, O.G. nr.195/2005 privind protecția mediului modificată și completată și a Legii nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Siteuri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind: Legislația fiscală: www.mfinante.ro; Legislația în domeniul protecției mediului: www.gnm.ro; Protecția muncii și condiții de muncă:www.inspectmun.ro.D. Propunerea financiarăSe va completa formularul de ofertă cu tarifele în lei, fără TVA pentru fiecare tip de operațiuneși anexa la formularul de ofertă cu valoarea totală în lei fără TVA, în care se vor prezenta elementele de cost care concură la stabilirea tarifelor aferente activităților. Ofertantul va indica, motivat, în cuprinsul propunerii financiare care informații sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Prețurile unitare și prețul total al ofertei trebuie să fie exprimate în RON, fărăTVA. Ofertanții au obligația de a preciza fiecare preț unitar (dacă este cazul) cu maxim 2 (două) zecimale exacte. În cazul unei discrepanțe între prețul unitar și prețul total, prețul unitar va prevala. Moneda pentru realizarea evaluării este RON. În cazul ofertelor al căror preț va fi cotat în altă monedă, în vederea conversiei prețului în RON pentru scopul evaluării, sursa oficialăpentru cursul de schimb care trebuie luat în calcul este Banca Naționalăa României www.bnr.ro . Data cursului de schimb este data publicării anunțului de participare.Propunerea financiară se va completa formularulde ofertăPropunerea financiara se va prezenta în prețuri unitare și la valoarea totală, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, care va fi evidențiată distinct.E. Alte informații1) Garanția de participare. Garanția de participare este în valoare de 5.000 lei. Perioada de valabilitate este de 120 de zile de la termenul limită de depunere a ofertelor.

Modul de constituire: Virament bancar sau printrun instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care nu se află în situații speciale privind autorizarea ori supravegherea, in condițiile legii, sau prin depunerea în numerar la casieria autorității contractante. Garanțiade participare se va depune în contul UAT ORAȘ NĂVODARI deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, cod fiscal 4618382. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă ca plata garanției de participare se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Autoritatea contractantă are obligația de a reține garanția de participare atunci când ofertantul se află în oricare dintre următoarele situații: își retrage oferta în perioada de valabilitatea acesteia; oferta sa fiind stabilită câștigătoare, nu constituie garanția de bună execuție în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică; oferta sa fiind stabilită câștigătoare, refuză să semneze contractul în perioada de valabilitate a ofertei.Notă: Dovada constituirii garanției de participare, va însoți oferta, neintroducânduse în plicul exterior. În orice situație, dovada constituirii garanției de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data și ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.2) Garanția de bună execuție: Garanţia de bună execuţie este de 5% din prețul contractului, fără TVA și se constituie de către prestator, în scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.Garanţiade bună execuție se va constitui conform art. 40 alin. (1) din HG 395/2016 “prin virament bancar sau printrun instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract, prevederile art. 36 alin. (3)(5) se aplică în mod corespunzător”, sau se va constitui prin rețineri succesivedin valoarea facturii, cu respectarea prevederilor art.40 alin. (3). În acest caz, contractantul are obligațiade a deschide contul la dispoziția autorității contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia, conform art. 40 alin. (5) din HG nr.395/2016. Suma inițialăcare se va depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului de achiziție publică, fără TVA.Potrivit art. 41 din HG nr. 395/2016 ,,autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică / contractului subsecvent, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, autoritatea contractantă are obligația de a notifica pretenția atât a contractantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu sunt respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.Restituirea garanțieide bună execuțiese va efectua la solicitarea scrisă a Prestatorului, în cel mult 14 zile de la data finalizării tuturor obligațiilor contractului de servicii, dacă autoritatea contractantă nu a ridicat până la acea dată pretențiiasupra ei.F. Modul de prezentare al ofertei• Limba de redactare a ofertei: limba română.• Documentele care au fost emise întro limbă străinăvor fi traduse legalizat în limba română de traducător autorizat.

• Perioada de valabilitate a ofertei : 120 de zile (de la data depunerii ofertelor).Transmiterea ofertelor: transmise prin postă, la adresa autoritățiicontractante din Str. Dobrogei nr. 1, (Serviciul Registratură) sau depuse direct la sediul autoritățiicontractante din Năvodari, str. Dobrogei. NOTA: Riscurile transmiterii ofertei prin postă, inclusiv forța majoră, cad în sarcina ofertant. NOTA: Ofertele depuse la o altă adresă a autoritățiicontractante decât cea stabilită în documentația de atribuire, sau după expirarea datei limită, se consideră oferte întârziate și se returnează nedeschise. 2.Mod de prezentare: Oferta se va elabora și depune, în original. Ofertantul are obligația de a numerota și semna fiecare pagina a ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnică, propunerea financiară), precum și de a anexa un opis al documentelor prezentate, pentru fiecare plic. 3. Sigilarea și marcarea ofertei: Documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară se vor introduce în plicuri distincte, marcate corespunzător “DOCUMENTE DE CALIFICARE”, “PROPUNERE TEHNICA”, “PROPUNERE FINANCIARA”, și cu menționarea denumirii și adresei ofertantului; Plicurile vor fi introduse apoi întrun plic exterior, închis corespunzător și netransparent. Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autorității contractante, denumirea achiziției și cu inscripția “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 20.05.2021, ora 13.00”. Oferta va fi însoțită de următoarele documente, astfel: a) Scrisoarea de înaintare: Ofertantul va trebui să prezinte scrisoarea de înaintare în conformitate cu modelul anexat; b) Împuternicirea scrisă, prin care reprezentantul împuternicit, în scris, este autorizat să angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică; (împuternicirea va fi însoțită de copia dupăactul de identitate al persoanei imputernicite), c) Garanția de participare (dovada constituirii acesteia, în cuantumul prevazut în documentatie),Scrisoarea de înaintare, Împuternicirea, garanțiade participare vor însoți oferta neintroducânduse în plicul exterior.Plicul exterior se va înregistra și depune la sediul PrimărieiOrașului NăvodaridinNăvodari, str. Dobrogei, nr. 1, Jud. Constanța.Termen limită de primire oferte: 20.05.2021, ora 09.00.G . DESCHIDEREA ŞI EVALUAREA OFERTELOR1.1. Ora, data si locul deschiderii ofertelor: Ofertele se vor deschide in data de 20.05.2021, ora 13.00, la sediul Primăriei Orașului Năvodari, din Năvodari, str. Dobrogei nr. 1, jud. Constanța.1.2. Oferta elaborată va respecta în totalitate cerinţele din cuprinsul fișei de date, caietul de sarcini şi propunerea de contract.1.3. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică este: „pretul cel mai scazut”.

Pentru mai multe detalii consultati documentul> ANUNT 2021 CS CT FORM